Türkçe Öğle Namazı Tesbihatı 

ÖĞLE   NAMAZI

  

     Öğlenin farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

    “5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında… Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram” denilerek şu duâ okunur:

     SALÂTEN TUNCÎNÂ DUÂSI

    “Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve   tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

    Öğlenin son sünneti kılındıktan sonra,

   “Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

    “Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

    Subhanellah   (33 kere)

    Elhamdulillah  (33 kere)

    Allahuekber    (33 kere) 

    “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâ yemût, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîrun ve ileyhi’l-mesîr. Allahummehşurna fi zumretil aşigin.” denilip duâ edilir.

    Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

    Fağlem ennehû  ( 1 defa )

    Lâ ilâhe illallah   (33 defa )

    Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

   Tesbihâttaki sâlâtu selâmlar okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm;

   İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

   Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

    Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina  (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

     DUÂ-İ  İSM-İ  ÂZAM okunur:

     Bismillâhirrahmânirrahîm;  

Yâ Cemîl yâ Allah, Yâ Karîb yâ Allah, Yâ Mucîb yâ Allah

Yâ Habîb yâ Allah, Yâ Raûf yâ Allah, Yâ Atûf yâ Allah

Yâ Ma’ruf yâ Allah, Yâ Latîf yâ Allah, Yâ Azîm yâ Allah

Yâ Hannân yâ Allah, Yâ Mennân yâ Allah, Yâ Deyyân yâ Allah

Yâ Subhan yâ Allah, Yâ Emân yâ Allah, Yâ Burhân yâ Allah

Yâ Sultân yâ Allah, Yâ Musteân yâ Allah, Yâ Muhsin yâ Allah

Yâ Muteâl yâ Allah, Yâ Rahmân yâ Allah, Yâ Rahîm yâ Allah

Yâ Kerîm yâ Allah, Yâ Mecîd yâ Allah, Yâ Ferd yâ Allah

Yâ Vitr yâ Allah, Yâ Ehad yâ Allah, Yâ Samed yâ Allah

Yâ Mahmûd yâ Allah, Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ Allah, Yâ Aliyy yâ Allah

Yâ Ganiyy yâ Allah, Yâ Şâfî yâ Allah, Yâ Kâfî yâ Allah

Yâ Muâfî yâ Allah, Yâ Bâkî yâ Allah, Yâ Hâdî yâ Allah

Yâ Kàdir yâ Allah, Yâ Sâtir yâ Allah, Yâ Kàhhâr yâ Allah

Yâ Cebbâr yâ Allah, Yâ Ğaffâr yâ Allah, Yâ Fettâh yâ Allah

     Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh. (3 defa)

     Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

    “Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.”

     Fetih Sûresi’nin 27-29. Âyetleri (Lakad Sadakallâhu) okunur.  

     Bismillâhirrahmânirrahîm;

     Lekad sadakallahu resûlehu’r-ruyâ bilhakk letedhulunne’l-mescide’l-harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukessırîne lâtehafûn feâlime mâ lem ta’lemû fecaâle min dûni zâlike fethan karîba. Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ. Muhammedu’r-resûlullah vellezîne meahû eşiddâü âlel kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkeân succeden yebteğûne fadlen minallahi verıdvânâ. Sîmâhüm fî vucûhihim min eseri’s-sucud zalike meseluhum fittevrâti ve meseluhum fi’l-incîl kezer’in ahrace şat’ehû feâzerehu festağleze festevâ alâ sûkihî  yu’cibuzzurrâe  liyeğîze bihimu’l-kuffâr. Veadallâhullezîne âmenû ve amilu’s-sâlihâti minhum mağfiraten ve ecran azîmâ.

 

   Taif, Münacaat ve Selaten tuncina duaları okunarak namaz tamamlanır.

         Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbul mustad’âfiyn; ente erhamu biy. Min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzu binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreh, en yenzile bi gadabuke ev yehille aleyye sehatuk; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bik.

         Meali: Allah’ım! Kuvvetimizin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımızı ve halk nazarında hor görüldüğümüzü ancak sana arz ederiz. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Çaresizlerin rabbi sensin. Allah’ım, huysuz, yüzsüz bir düşman eline bizi düşürmeyecek, hatta hayatımızın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile bizi bırakmayacak kadar bize merhametlisin. Allah’ım, eğer bize karşı kırgın değilsen; çektiğimiz mihnetlere, belalara hiç aldırmayız. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırız. Senin cemalinin nuruna sığınırız. Bütün karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu nuruna sığınırız. Allah’ım, sen razı oluncaya kadar senin affını diliyoruz. Bütün kuvvet, her kudret ancak sendendir.         Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey!

         Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey! Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla emri altına alan kudretinin ve irâdetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimizi bizim emrimize ver ve matlubumuzu bize nasib eyle! Kur’ana ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a boyun eğdir! Bize ve ihvanımıza imanı kâmil ve hüsnü hatime ver. Hazret-i Musa Aleyhisselâm’a denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’a ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâm’a dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’a cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a şems ve kameri itaat ettirdiğin gibi kalpleri ve akılları Risale-i Nur’a itaat ettir! Bizi ve bütün müslüman kardeşlerimizi nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet’ül Firdevs’te mes’ud kıl. Âmîn, Âmîn, Âmîn.


 

         “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ i’ndeke a’lâ’d-deracât. Ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât. Min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât. Bi rahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Bi hurmeti habibike yâ erhemerrahimin. Bi hurmeti cemi’l enbiyai vel evliyai piri piran piri a’zam yâ erhemerrahimin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdulillahi rebbil alemin.”

         Meali: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât eyle. Bu salavât o kadar kıymetli olsun ki; Yüce Allah, O salavât hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın, bütün ihtiyaçlarımızı karşılasın, bütün günahlarımızı temizlesin, bizi derecelerin en üstününe yüceltsin, hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırları bize lütfeylesin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip et. Bütün peygamberlerinin, evliyanın ve yolumuzun büyüklerinin hürmetine kabul buyur ya Rabbi. O’nun bütün peygamberlerine selam olsun. Hamd âlemlerin rabbi olan yüce Allah’a aittir.”