Türkçe İkindi Namazı Tesbihatı 

İKİNDİ NAMAZI 

 

    İkindinin farzını kılıp selâm verdikten sonra,

    “5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında… Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”  denilerek şu duâ okunur:

    SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI 

    “Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

    Tesbihata devam edilir.

  “Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

   denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

    “Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

   Subhanellah   (33 kere)

   Elhamdulillah  (33 kere)

   Allahuekber   (33 kere) 

    “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâ yemût, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîrun ve ileyhi’l-mesîr. Allahummehşurna fi zumretil aşigin.” denilip duâ edilir.

    Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

   Fağlem ennehû  ( 1 defa )

   Lâ ilâhe illallah   (33 defa )

   Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

   Tesbihâttaki sâlâtu selâmlar okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

   İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

   Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

    Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina  (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

    DUÂ-İ  TERCÜMÂN-I  İSM-İ ÂZAM  okunur:

    Bismillâhirrahmânirrahîm,

    Subhâneke yâ Allah teâleyte yâ Rahmân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Rahîm teâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hamîd teâleyte yâ Hakîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mecîd teâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kuddûs teâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr  biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mu’min teâleyte yâ Muheymin ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Azîz teâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mutekebbîr teâleyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Evvel teâleyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Zâhir teâleyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Bâri teâleyte yâ Musavvir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Tevvâb teâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Bâis teâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kadîm teâleyte yâ Mukîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Celîl teâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kâhir teâleyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Melîk teâleyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Alîm teâleyte yâ Allâm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Azîm teâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Halîm teâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Şehîd teâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Kebîr teâleyte yâ Muteâl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Nûr teâleyte yâ Latıf ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Semi’ teâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Karîb teâleyte yâ Basîr ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hak teâleyte yâ Mubîn ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Raûf teâleyte yâ Rahîm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Tâhir teâleyte yâ Mutahhir ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Mucemmil teâleyte yâ Mufaddıl ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Muzhir teâleyte yâ Mun’im ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Deyyân teâleyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hannân teâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Ehad teâleyte yâ Samed ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Hayy teâleyte yâ Kayyûm ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Adl teâleyte yâ Hakem ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Subhâneke yâ Ferd teâleyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân.

    Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh. (3 defa)

    Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

    Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen teâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâzenâ ve meşâyîhena (radıyallâhu anhum) ve vâlideynâ ve ihvânenâ ve ehavâtenâ ve talebete Resâili’n-Nûri ve rufekâenâ ve akrebâena ahbâbene’l-mu’mînine’l-muhlisîne mine’n-nâr.

   (Avuç içleri aşağıya çevrilir.)

Ve min kulli nâri vahfeznâ min şerri’n-nefsi ve’ş-şeytân ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’ati ve’d-dalâlâti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân.

   (Avuçlar tekrar yukarı çevrilir.)

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Gaffâr, birahmetike yâ Erhame’r-râhimîn.

    Allahumme edhılne’l-Cennete meâal ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtâr ve âlihi-l ethâr, ve eshâbihi-l ahyâr, ve sellim mâdâme-l leylu vennehâr,  Âmin, ve selâmun ale-l murselîn, ve-l hamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.

   Nebe Suresi okunur. Sonrasında;

 

   Taif, Münacaat ve Selaten tuncina duaları okunarak namaz tamamlanır.

         Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbul mustad’âfiyn; ente erhamu biy. Min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzu binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreh, en yenzile bi gadabuke ev yehille aleyye sehatuk; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bik.

         Meali: Allah’ım! Kuvvetimizin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımızı ve halk nazarında hor görüldüğümüzü ancak sana arz ederiz. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Çaresizlerin rabbi sensin. Allah’ım, huysuz, yüzsüz bir düşman eline bizi düşürmeyecek, hatta hayatımızın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile bizi bırakmayacak kadar bize merhametlisin. Allah’ım, eğer bize karşı kırgın değilsen; çektiğimiz mihnetlere, belalara hiç aldırmayız. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırız. Senin cemalinin nuruna sığınırız. Bütün karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu nuruna sığınırız. Allah’ım, sen razı oluncaya kadar senin affını diliyoruz. Bütün kuvvet, her kudret ancak sendendir.         Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey!

         Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey! Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla emri altına alan kudretinin ve irâdetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimizi bizim emrimize ver ve matlubumuzu bize nasib eyle! Kur’ana ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a boyun eğdir! Bize ve ihvanımıza imanı kâmil ve hüsnü hatime ver. Hazret-i Musa Aleyhisselâm’a denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’a ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâm’a dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’a cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a şems ve kameri itaat ettirdiğin gibi kalpleri ve akılları Risale-i Nur’a itaat ettir! Bizi ve bütün müslüman kardeşlerimizi nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet’ül Firdevs’te mes’ud kıl. Âmîn, Âmîn, Âmîn.


 

         “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ i’ndeke a’lâ’d-deracât. Ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât. Min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât. Bi rahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Bi hurmeti habibike yâ erhemerrahimin. Bi hurmeti cemi’l enbiyai vel evliyai piri piran piri a’zam yâ erhemerrahimin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdulillahi rebbil alemin.”

         Meali: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât eyle. Bu salavât o kadar kıymetli olsun ki; Yüce Allah, O salavât hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın, bütün ihtiyaçlarımızı karşılasın, bütün günahlarımızı temizlesin, bizi derecelerin en üstününe yüceltsin, hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırları bize lütfeylesin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip et. Bütün peygamberlerinin, evliyanın ve yolumuzun büyüklerinin hürmetine kabul buyur ya Rabbi. O’nun bütün peygamberlerine selam olsun. Hamd âlemlerin rabbi olan yüce Allah’a aittir.”