Türkçe Akşam Namazı Tesbihatı 

AKŞAM   NAMAZI

 

     Akşamın farzını kılıp selâm verdikten sonra,

     “5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında… Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”  denilerek şu duâ okunur:

     SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

    “Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve   tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

    Sünneti kıldıktan sonra,

   Cümle-i Tevhid söylenir:  10 defa

    “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr.  (9 defa okunup, onuncuda) ve ileyhi’l-mesîr” ilâve edilir.

     İstiâze duâları okunur (Eller avuç içi yere bakar şekilde kaldırılır.)

    Allahumme ecirnâ mine’n-nâr. (Bu satır 3, 5 veya 7 defa,  diğerleri birer defa)

    Allahumme ecirnâ min kulli nâr.

    Allahumme ecirnâ min fitneti’d-dînîyyeti ve’d-dünyeviye.

    Allahumme ecirnâ min fitneti âhiri’z-zaman.

    Allahumme ecirnâ min fitneti’l-Mesîhi’d-Deccâli ve’s-Sufyan.

    Allahumme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bidiyyâti ve’l-beliyyât.

    Allahumme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh.

    Allahumme ecirnâ min şurûri’n-nufûsi’l-emmârâti’l-firavniyyeh.

    Allahumme ecirnâ min şerri’n-nisâ.

    Allahumme ecirnâ min belâi’n-nisâ.

    Allahumme ecirnâ min fitneti’n-nisâ.

    Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabr.

    Allahumme ecirnâ min azâbi yevmi’l-kıyâmeh.

    Allahumme ecirnâ min azâbi Cehennem.

    Allahumme ecirnâ min azâbi kahrik.

    Allahumme ecirnâ min nâri kahrik.

    Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân.

    Allahumme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’ati ve’l-ucubi ve’l-fahr.

    Allahumme ecirnâ min tecâvuzi’l-mulhidîn.

    Allahumme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîn.

    Allahumme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîn.

    Allahumme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete Resâili’n-Nûri’s-sâdıkîne fi hidmeti’l-Kur’âni ve’l-îmân. Ve ahbâbene’l-mu’minîne’l-muhlisîne ve akribâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.

    Avuç içi yukarı çevrilerek devam edilir.

    Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Ğaffâr. Bi rahmetike yâ erhemerrahimin.

    Allahumme edhilne’l-Cennete meâl ebrâr.

    Allahumme’d-hilne’l-Cennete meâl ebrâr.

    Allahumme edhilnâ ve edhil üstâzenâ ve meşâyîhine (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve talebete Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne ve ihvânena ve ehavâtenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mu’minîne’l-muhlisîne fî hidmeti’l-îmâni ve’l-Kur’ân. El-Cennete meal ebrâr, bişefâat-i Nebiyyi-ke’l-Muhtâr ve âlihi’l-ethâr ve eshâbihi’l-ehyâr ve sellim mâdâme’l-leylu ve’n-nehâr. Âmin, ve selamun alel murselin velhamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. (Eller yüze sürülür.)

    Tesbihata devam edilir

   “Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

   denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur.

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

    “Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum, velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti vel ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuvel âliyyul azîm”

     Subhanellah   (33 kere)

     Elhamdulillah  (33 kere)

     Allahuekber   (33 kere)

    “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâ yemût, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîrun ve ileyhi’l-mesîr. Allahummehşurna fi zumretil aşigin.” denilip duâ edilir.

    Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

    Fağlem ennehû  ( 1 defa )

    Lâ ilâhe illallah   ( 33 defa )

    Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

    Lâ İlâhe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. (33 defa)

   Tesbihâttaki sâlâtu selâmlar okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

   İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

   Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

   Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

   Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

    Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina  (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

     DUÂ-İ  İSM-İ  ÂZAM okunur:

     Bismillâhirrahmânirrahîm;  

Yâ Cemîl yâ Allah, Yâ Karîb yâ Allah, Yâ Mucîb yâ Allah

Yâ Habîb yâ Allah, Yâ Raûf yâ Allah, Yâ Atûf yâ Allah

Yâ Ma’ruf yâ Allah, Yâ Latîf yâ Allah, Yâ Azîm yâ Allah

Yâ Hannân yâ Allah, Yâ Mennân yâ Allah, Yâ Deyyân yâ Allah

Yâ Subhan yâ Allah, Yâ Emân yâ Allah, Yâ Burhân yâ Allah

Yâ Sultân yâ Allah, Yâ Musteân yâ Allah, Yâ Muhsin yâ Allah

Yâ Muteâl yâ Allah, Yâ Rahmân yâ Allah, Yâ Rahîm yâ Allah

Yâ Kerîm yâ Allah, Yâ Mecîd yâ Allah, Yâ Ferd yâ Allah

Yâ Vitr yâ Allah, Yâ Ehad yâ Allah, Yâ Samed yâ Allah

Yâ Mahmûd yâ Allah, Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ Allah, Yâ Aliyy yâ Allah

Yâ Ganiyy yâ Allah, Yâ Şâfî yâ Allah, Yâ Kâfî yâ Allah

Yâ Muâfî yâ Allah, Yâ Bâkî yâ Allah, Yâ Hâdî yâ Allah

Yâ Kàdir yâ Allah, Yâ Sâtir yâ Allah, Yâ Kàhhâr yâ Allah

Yâ Cebbâr yâ Allah, Yâ Ğaffâr yâ Allah, Yâ Fettâh yâ Allah

    Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh. (3 defa)

   Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

    “Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.”

   Haşr Sûresi’nin 20-24. Âyetleri (Lâ Yestevî) okunur.

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

   Lâ yestevî eshâbu’n-nâri ve eshâbu’l-Cenneh. Eshâbu’l-Cenneti humu’l-fâizûn. Lev enzelnâ hâze’l-Kur’âne alâ cebelilleraeytehû hâşian muteseddian min haşyetillah. Ve tilke’l-emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallâhullezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu’l-ğaybi veş-şehâdeh. Huver-rahmânur-rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikul-kuddûsus-selâmul-mu’minul-muheyminul-azîzul-cebbârul-mutekebbir. Subhânellâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul-hâlikul-bâriul-musavviru lehul-esmâ-ul husnâ. Yusebbihu lehu mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzul-hakîm.

 

   Taif, Münacaat ve Selaten tuncina duaları okunarak namaz tamamlanır.

         Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbul mustad’âfiyn; ente erhamu biy. Min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzu binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreh, en yenzile bi gadabuke ev yehille aleyye sehatuk; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bik.

         Meali: Allah’ım! Kuvvetimizin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımızı ve halk nazarında hor görüldüğümüzü ancak sana arz ederiz. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Çaresizlerin rabbi sensin. Allah’ım, huysuz, yüzsüz bir düşman eline bizi düşürmeyecek, hatta hayatımızın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile bizi bırakmayacak kadar bize merhametlisin. Allah’ım, eğer bize karşı kırgın değilsen; çektiğimiz mihnetlere, belalara hiç aldırmayız. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırız. Senin cemalinin nuruna sığınırız. Bütün karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu nuruna sığınırız. Allah’ım, sen razı oluncaya kadar senin affını diliyoruz. Bütün kuvvet, her kudret ancak sendendir.         Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey!

         Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey! Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla emri altına alan kudretinin ve irâdetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimizi bizim emrimize ver ve matlubumuzu bize nasib eyle! Kur’ana ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a boyun eğdir! Bize ve ihvanımıza imanı kâmil ve hüsnü hatime ver. Hazret-i Musa Aleyhisselâm’a denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’a ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâm’a dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’a cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a şems ve kameri itaat ettirdiğin gibi kalpleri ve akılları Risale-i Nur’a itaat ettir! Bizi ve bütün müslüman kardeşlerimizi nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet’ül Firdevs’te mes’ud kıl. Âmîn, Âmîn, Âmîn.


 

         “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ i’ndeke a’lâ’d-deracât. Ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât. Min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât. Bi rahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Bi hurmeti habibike yâ erhemerrahimin. Bi hurmeti cemi’l enbiyai vel evliyai piri piran piri a’zam yâ erhemerrahimin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdulillahi rebbil alemin.”

         Meali: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât eyle. Bu salavât o kadar kıymetli olsun ki; Yüce Allah, O salavât hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın, bütün ihtiyaçlarımızı karşılasın, bütün günahlarımızı temizlesin, bizi derecelerin en üstününe yüceltsin, hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırları bize lütfeylesin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip et. Bütün peygamberlerinin, evliyanın ve yolumuzun büyüklerinin hürmetine kabul buyur ya Rabbi. O’nun bütün peygamberlerine selam olsun. Hamd âlemlerin rabbi olan yüce Allah’a aittir.”