Cevşen Duası Türkçe Meali


 

Bismillahirrahmanirrahim

1


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan -Allah, Ya Allah
Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran -Rahman, Ya Rahman
Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden -Rahîm, Ya Rahim
Ey her şeyi bilen -Alîm, Ya Alim
Ey yumuşak muamele eden -Halîm, Ya Halim
Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan -Azîm, Ya Azim
Ey her şeyi hikmetle yaratan -Hakîm, Ya Hakim
Ey varlığının başlangıcı olmayan -Kadîm, Ya Kadim
Ey her şeyi ayakta tutan -Mukîm, Ya Mukim
Ey iyilik ve ikramı bol olan -Kerîm, Ya Kerim
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

2


Ey efendilerin efendisi, Ya seyyides-sadat
Ey dualara cevap veren, Ya mucibed-daavat
Ey iyiliklerin sahibi, Ya veliyyel-hasenat
Ey dereceleri yükselten, Ya rafiad-derecat
Ey bereketleri büyük olan, Ya azimel-berekat
Ey hataları bağışlayan, Ya ğafirel-hatiat
Ey belaları def eden, Ya dafial-beliyyat
Ey sesleri işiten, Ya samial-esvat
Ey dilekleri yerine getiren, Ya mu’tıyel-mesulat
Ey sır ve gizlilikleri bilen Allah’ım, Ya alimes-sirri vel-hafiyyat
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

3


Ey bağışlayanların en hayırlısı, Ya hayral-ğafirin
Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya hayran-nasırin
Ey hükmedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-hakimin
Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-fatihin
Ey kendisini zikredenlere güzel karşılık verenlerin en hayırlısı, Ya hayraz-zakirin
Ey vârislerin en hayırlısı, Ya hayral-varisin
Ey kendisini hamd edenlerin mükafatını en iyi şekilde veren, Ya hayral-hamidin
Ey rızık verenlerin en hayırlısı, Ya hayrar-razikin
Ey haklı ile haksızı ayırt edip hükmedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-fasılin
Ey iyilik ve ihsanda bulunanların en hayırlısı olan Allah’ım, Ya hayral-muhsinin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

4


Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, Ya men lehul-izzu vel-cemal
Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi, Ya men lehul-mulku vel-celal
Ey güç ve olgunluğun gerçek sahibi, Ya men lehul-kudretu vel-kemal
Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi, Ya men huvel-kebirul-muteal
Ey sonsuz güç, ceza ve şiddetli azap sahibi, Ya men huve şedidul-mihal
Ey cezası şiddetli olan, Ya men huve şedidul-ikab
Ey hesâbı süratli gören, Ya men huve seriul-hisab
Ey katında güzel mükafat bulunan, Ya men huve indehu husnüs-sevab
Ey her şeyin programının içinde bulunduğu Levh-i Mahfuz’un sahibi, Ya men huve indehu ummul-kitab
Ey rahmet yüklü bulutları havada tutan Allah’ım, Ya men huve yunşiüs-sehabes-sikal
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

5


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey sonsuz merhamet sahibi olan -Hannân, Ya Hannan
Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi -Mennân, Ya Mennan
Ey kullarının amellerine karşılık veren -Deyyân, Ya Deyyan
Ey bağışlaması bol olan -Ğufrân, Ya Gufran
Ey varlığının delili çok açık olan -Burhân, Ya Burhan
Ey gerçek saltanat sahibi -Sultân, Ya Sultan
Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan -Sübhân, Ya Subhan
Ey kendinden yardım istenen -Müsteân, Ya Mustean
Ey nîmet ve beyân sahibi, Ya Zel-menni vel-beyan
Ey emniyet ve emân sahibi olan Allah’ım, Ya Zel-eman
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

6


Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, Ya men tevadaa küllu şeyin li-azametih
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, Ya menistesleme küllu şeyin li-kudretih
Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu, Ya men zelle küllu şeyin li-izzetih
Ey heybetine her şeyin itaat ettiği, Ya men hadaa küllu şeyin li-heybetih
Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği, Ya menin-kade küllu şeyin li-mulketih
Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği, Ya men dane küllu şeyin min-mehafetih
Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı, Ya menin-şakkatil-cibalu min-haşyetih
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu, Ya men kametis-semavatu bi-emrih
Ey izniyle yerin karar kıldığı, Ya menis-tekarratil-ardu bi-iznih
Ey kainatta yaşayan varlıklara zulmetmeyen Allah’ım, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketih
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

7


Ey hataları bağışlayan, Ya ğafirel-hataya
Ey belaları kaldıran, Ya kaşifel-belaya
Ey bütün canlıların istekleri kendisine ulaşan, Ya muntehar-recaya
Ey ihsanı bol olan, Ya muczilel-ataya
Ey rahmet hediyeleri bol bol bulunan, Ya vasial-hedaya
Ey bütün varlıklara rızık veren, Ya razıkal-beraya
Ey ölümlere karar veren, Ya kadıyel-munaya
Ey dertleri ve şikâyetleri işiten, Ya samiaş-şekaya
Ey görünmez ordularla mü’minlere yardım eden, Ya baises-seraya
Ey hak ve hürriyetleri kısıtlananları hürriyetlerine kavuşturan Allah’ım, Ya mutlikel-usera
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

8


Ey hamd ve senâ sahibi, Ya zel-hamdi ves-sena
Ey şeref ve yücelik sahibi, Ya zel-mecdi ves-sena
Ey övünç ve üstünlük sahibi, Ya zel-fahri vel-beha
Ey ahd ve vefâ sahibi, Ya zel-ahdi vel-vefa
Ey af ve rızâ sahibi, Ya zel-afvi ver-rıda
Ey iyilik ve bağış sahibi, Ya zel-menni vel-ata
Ey kesin söz ve hüküm sahibi, Ya zel-fasli vel-kada
Ey izzet ve sonsuzluk sahibi, Ya zel-izzeti vel-beka
Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-ne’ma
Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi olan Allah’ım, Ya zel-fadli vel-ala
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

9


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan -Mâni, Ya Mâni’
Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden -Dâfi, Ya Dâfi’
Ey faydalı şeyleri yaratan -Nâfi, Ya Nâfi’
Ey bütün sesleri işiten ve varlıklara işitme yeteneği veren -Sâmi, Ya Sâmi’
Ey dilediklerinin mertebesini yükselten -Râfi, Ya Râfi’
Ey bütün sanatların sahibi ve her şeyi sanatla yaratan -Sâni, Ya Sâni’
Ey kullarına şefaat eden ve dilediği kuluna şefaat yetkisi veren -Şâfi, Ya Şâfi’
Ey bütün iyilik ve güzellikleri kendisinde toplayan ve kıyamet günü varlıkları huzurunda toplayacak olan -Câmi, Ya Câmi’
Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan -Vâsi Ya Vâsi’
Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran -Mûsi, Ya Mûsi’
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

10


Ey bütün sanatların sanatkârı, Ya sania külli masnu’
Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı, Ya halika külli mahluk
Ey bütün rızıklananların rızık vericisi, Ya razıka külli merzuk
Ey bütün mülkün gerçek sahibi, Ya malike külli memluk
Ey bütün sıkıntı ve darda kalanların ferahlatıcısı, Ya kaşife külli mekrub
Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi, Ya farice külli mağmum
Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi, Ya rahime külli merhum
Ey bütün yardıma muhtaçların yardımcısı, Ya nasıra külli mahzul
Ey bütün ayıp ve kusurları örten, Ya satire külli ma’yub
Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı olan Allah’ım, Ya melcâe külli mazlum
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

11


Ey sıkıntıya düştüğümde yardımıma yetişen ve tek dayanağım olan, Ya iddeti inde şiddeti
Ey musîbet ânında tek ümidim olan, Ya recai inde musibeti
Ey yalnızlık ve kimsesizlik acısı çektiğimde bana en yakın dost olan, Ya munisi inde vahşeti
Ey gurbet ve yalnızlık anımda bana sahip çıkan, Ya sahibi inde ğurbeti
Ey tattığım her çeşit nîmet, kendi rahmetinin eseri olan, Ya veliyyi inde ni’meti
Ey sıkıntı ve keder içinde bunaldığımda kalbime ferahlık veren, Ya kaşife inde kurbeti
Ey muhtaç duruma düştüğümde benden yardımını esirgemeyen, Ya ğıyasi indef-tikari
Ey zor duruma düştüğümde sığınağım, Ya melcei indez-tırarı
Ey korku ve dehşet ânımda bana yardım eden, Ya muini inde fezei
Ey hayret ve şaşkınlık içinde kaldığımda bana yol gösteren Allah’ım, Ya delili inde hayreti
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

12


Ey gizli şeyleri ve sırları bilen, Ya allamel-ğuyub
Ey günahları bağışlayan, Ya ğaffaraz-zunub
Ey kusurları örten ve ayıpları kapatan, Ya settarel-uyub
Ey sıkıntılarımızı giderip bizi rahata erdiren, Ya keşşafel-kürub
Ey kalpleri halden hale çeviren, Ya mukallibel-kulub
Ey kalpleri marifet ve muhabbetiyle süslendiren, Ya muzeyyinel-kulub
Ey kalpleri imanla nurlandıran, Ya munevvirel-kulub
Ey kalp yaralarını tedavi eden ve ölmüş kalpleri hidayetiyle dirilten, Ya tabibel-kulub
Ey kalplere sevgi duygusunu veren, Ya habibel-kulub
Ey kalplerin sadece kendisiyle yakınlık kurduğu ve kalplerin gerçek dostu olan Allah’ım, Ya enisel-kulub
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

13


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey yücelik ve ululuk sahibi -Celîl, Ya Celil
Ey bütün güzelliklerin sahibi -Cemîl, Ya Cemil
Ey bütün varlıkları koruyan ve gözeten -Vekîl, Ya Vekil
Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan -Kefîl, Ya Kefil
Ey kullarına doğru yolu gösteren -Delîl, Ya Delil
Ey düşenleri kaldıran ve kullarından yardımını esirgemeyen -Mukîl, Ya Mukil
Ey her şeyden haberdar olan -Habîr, Ya Habir
Ey kullarına güzellik ve incelik ihsan eden -Latîf, Ya Latif
Ey büyüklük sahibi -Azîz, Ya Aziz
Ey mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan -Melik, Ya Melik
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

14


Ey yolunu kaybedenlere yol gösteren, Ya delilel-mutehayyirin
Ey yardım isteyenlere yardım eden, Ya ğıyasel-mustağısin
Ey bela ve musibetlere düçar olanların feryadına yetişen, Ya sarihal-mustasrihin
Ey felaket ve azaplardan kurtulmak isteyenleri kurtaran, Ya carel-mustecirin
Ey isyan edenlerin sığınağı olan ve onlara rahmet kucağını açan, Ya melceel-âsin
Ey günahlarından tövbe edenleri bağışlayan, Ya ğafirel-muznibin
Ey korkanlara emniyet veren, Ya emanel-haifin
Ey çaresizlere merhamet eden, Ya rahimel-mesakin
Ey yalnızlık duyanların dostu, Ya enisel-mustevhişin
Ey darda kalanların duâlarına cevap veren Allah’ım, Ya mucibe davetil-muztarrin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

15


Ey cömertliği, ihsanı ve ikramı bol olan, Ya zel-cudi vel-ihsan
Ey iyiliği, üstünlüğü ve nimeti bol olan, Ya zel-fadli vel-imtinan
Ey korkulu ve tehlikeli hallere düşenlere güven ve emniyet veren, Ya zel-emni vel-eman
Ey her türlü noksanlıklardan uzak ve bütün temizlik kendinden olan, Ya zel-kudsi ves-subhan
Ey her şeyi hikmetle yaratan ve her şeyin iç yüzünü açıklayan, Ya zel-hikmeti vel-beyan
Ey rahmet sahibi olan ve müminlere rızasını vâdeden, Ya zer-rahmeti ver-rıdvan
Ey yarattığı her varlığı kendi varlık ve birliğinin delili kılan, vahiy ve ilham yoluyla da delillerini açıklayan, Ya zel-hucceti vel-burhan
Ey azamet ve yüceliğin, saltanat ve hakimiyetin sahibi, Ya zel-azameti ves-sultan
Ey günahkar kullarını affeden sonsuz af ve mağfiret sahibi, Ya zel-afvi vel-ğufran
Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi olan Allah’ım, Ya zer-re’feti vel-mustean
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

16


Ey her şeyin Rabbi olan, Ya men huve rabbu külli şey
Ey her şeyin ilâhı olan, Ya men huve ilahu külli şey
Ey her şeyin yaratıcısı olan, Ya men huve haliku külli şey
Ey her şeyden sonsuz derecede yüce ve her şeyin üzerinde olan, Ya men huve fevka külli şey
Ey her şeyden önce var olan ve varlığı sonsuz olan, Ya men huve kable külli şey
Ey her şeyin varlığı sona erip gittiğinde kendi varlığı devam eden, Ya men huve ba’de külli şey
Ey her şeyi sınırsız ilmiyle bilen ve hiç bir şey ilmi dışında kalmayan, Ya men huve alimu külli şey
Ey her şeye gücü yeten ve her şey kudretinde olan, Ya men huve kadiru külli şey
Ey her şeyi bir sanat harikası olarak mükemmel bir şekilde yaratan, Ya men huve saniu külli şey
Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalacak olan Allah’ım, Ya men huve yebka ve yefna küllu şey
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

17


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey inanan kullarını dünya ve ahiret korkularından emin kılan ve kalplere iman duygusunu yerleştiren -Mü’min, Ya Mu’min
Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan -Müheymin, Ya Muheymin
Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren -Mükevvin, Ya Mukevvin
Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden -Mülakkin,  Ya Mulakkin
Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden -Mübeyyin,  Ya Mubeyyin
Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran -Mühevvin,  Ya Muhevvin
Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen -Müzeyyin,  Ya Muzeyyin
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren -Muazzım,  Ya Muazzım
Ey muhtaçların yardımına koşan ve koşturan -Muavvin,  Ya Muavvin
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen -Mülevvin,  Ya Mulevvin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

18


Ey mülkü üzerinde tek söz sahibi olan ve idaresi devam eden, Ya men huve fi-mülkihi mukim
Ey celâl ve azameti karşısında bütün varlıklar kendisine boyun eğen, Ya men huve fi-celalihi azim
Ey hakimiyetinin başlangıcı ve sonu olmayan ve saltanatında hiçbir noksanlık bulunmayan, Ya men huve fi-sultanihi kadim
Ey kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan, Ya men huve ala-abdihi rahim
Ey ilmi her şeyi kuşatan ve her şeyi sonsuz ilmiyle bilen, Ya men huve bi-külli şey’in alim
Ey günahkar kullarını hemen cezalandırmayıp onlara süre tanıyan ve onlara yumuşaklıkla muamele eden, Ya men huve limen cefahu halim
Ey ümitle dergahında el açıp ihtiyaçlarını dile getirenlere ikram ve ihsanda bulunan, Ya men huve limen tereccahu kerim
Ey her şeyi belli bir kader programına göre hikmetle ve yerli yerince yaratan, Ya men huve fi-mekadirihi hakim
Ey her hüküm ve her işinde lütuf ve incelik olan, Ya men huve fi-hukmihi latif
Ey dilediğine yumuşaklık ve lütufla davranmaya gücü yeten Allah’ım, Ya men huve fi-lutfihi kadir
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

19


Ey fazl ve ihsanından başka hiçbir ümit kapısı olmayan, Ya men la yurca illa fadluh
Ey adaletle hükmeden ve mutlak adaletinden korkulan, Ya men la yuhafu illa adluh
Ey kendisinden iyilikten başka bir şey beklenilmeyen, Ya men la yuntazaru illa birruh
Ey kendisinden başka hiçbir varlıktan af istenilmeyen, Ya men la yus’elu illa afvuh
Ey kendi mülkünden başka hiçbir mülkün devam ve bekası olmayan, Ya men la yedumu illa mulkuh
Ey kendi saltanatından başka gerçek hiçbir saltanat bulunmayan, Ya men la sultane illa sultanuh
Ey bütün deliller O’nun varlık ve birliğine işaret eden, Ya men la burhane illa burhanuh
Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, Ya men vesiat külle şey’in rahmetuh
Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, Ya men sebekat rahmetuhu ala ğadabih
Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah’ım, Ya men ehata bi-külli şey’in ilmuh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

20


Ey acı ve sıkıntıları kaldıran, Ya faricel-hemm
Ey gam ve tasayı gideren, Ya kaşifel-ğemm
Ey günahları bağışlayan, Ya ğafirez-zenb
Ey tövbeleri kabul eden, Ya kabilet-tevb
Ey bütün varlıkları yoktan var eden, Ya halikal-halk
Ey vaadinden dönmesi imkansız olan, Ya sadikal-vaad
Ey yavruları şefkatle besleyen, Ya razikat-tıfl
Ey her sözünü ve vaadini yerine getiren, Ya mufiyel-ahd
Ey bütün gizlilikleri bilen, Ya alimes-sırr
Ey tohum ve çekirdekleri çatlatarak bitki ve ağaçları yaratan Allah’ım, Ya falikal-habb
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

21


Allah’ım! Şu isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Fe-es’eluke bi esmaike’l husna
Ey her şeyden ve düşünülebilecek bütün makamlardan yüce olan -Alî, Ya Aliyy
Ey verdiği sözde sadık ve varlıkların istekerini ehemniyetle yerine getiren, vefa sahibi -Vefî, Ya Vefiyy
Ey müminlerin dostu ve varlıkların işlerini üzerine alan -Velî, Ya Veliyy
Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan -Ganî, Ya Ganiyy
Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi ve her varlığın yardım ve ihtiyacına yetişen -Melî, Ya Meliyy
Ey her cihetten temiz ve pâk olan, her türlü temizliği yaratan ve kainatı temiz tutan -Zekî, Ya Zekiyy
Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan -Razî, Ya Radıyy
Ey yarattıklarında varlık ve birliği apaçık görünen -Bedî, Ya Bediyy
Ey bütün gizlilikleri bilen ve büyüklüğünün bir sınırı olmadığı için varlığı perdelenmiş olan -Hafî, Ya Hafiyy
Ey güç ve kuvveti sonsuz olan ve varlıklara da güç ve kuvvet veren -Kavî, Ya Kaviyy
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

22


Ey yarattığı her şeye ayrı ayrı güzellikler veren, Ya men azharel-cemil
Ey bütün ayıp ve çirkinlikleri örten ve kötü hallerimizi gizleyen, Ya men setera alel-kabih
Ey işlenen suç ve günahların cezasını hemen vermeyen, dilerse af edip bağışlayan, Ya men la yuahizu bil-cerimeh
Ey kullarının işlediği yüz kızartıcı günahları perdeleyip kapatan ve ayıpları örten, Ya men la yehtikus-sitr
Ey af ve bağışlaması cok olan, Ya azimel-afv
Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, Ya hasenet-tecavuz
Ey af ve mağfireti geniş olan, Ya vasial-mağfireh
Ey rahmetini kullarına genişçe açan ve merhametiyle tecelli eden, Ya basital-yedeyni bir-rahmeh
Ey bütün sırları bilen, her türlü gizli ve sessiz konuşmaları işiten, Ya sahibe külli necva
Ey bütün şikâyetler kendisine ulaşan, dertlilerin tek kurtarıcısı olan Allah’ım, Ya munteha külli şekva
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

23


Ey nimet ve ihsanı bol ve sınırsız olan, Ya zen-ni’metis-sabiğa
Ey rahmet ve merhameti bütün varlık alemini kuşatan, Ya zer-rahmetil-vasia
Ey hikmeti her şeyi kaplayan, Ya zel-hikmetil-baliğa
Ey tam ve kâmil kudret sahibi olan, Ya zel-kudretil-kamile
Ey varlık ve birliğine kesin deliller olan, Ya zel-huccetil-katıa
Ey ikramı, keremi ve nimetleri açıkça görünen, Ya zel-kerametiz-zahira
Ey yüce ve ezeli sıfatlar sahibi olan, Ya zes-sıfatil-aliye
Ey ebedi ve dâimi izzet sahibi sahibi olan, Ya zel-izzetid-daime
Ey kuvvetine hiçbir gücün karşı koyamadığı metin bir kuvvet sahibi olan, Ya zel-kuvvetil-metine
Ey ihsan ettiği geçmiş nimet ve iyilikler için kendisine ibadet edilen Allah’ım, Ya zel-minnetis-sabika
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

24


Ey hükmü ve hakimiyeti bütün varlıkları kaplayan, Ya ahkemel-hakimin
Ey adaleti, bütün adalet sahiplerinin adaletinden daha mükemmel olan, Ya a’delel-adilin
Ey bütün sözleri ve vaatleri doğruluğun zirvesinde olan, Ya esdakas-sadıkin
Ey varlık ve birliği apaçık görünen, Ya ezharaz-zahirin
Ey bütün kusur ve noksanlıklardan uzak olan, fiil ve eserlerinde sonsuz derecede temizlik bulunan, Ya etherat-tahirin
Ey her şeyi en güzel şekilde ve mükemmel bir mertebede yaratan, Ya ahsenel-halikin
Ey insanların ve cinlerin bütün amellerinin hesabını çok çabuk gören ve sonuçlandıran, Ya esraal-hasibin
Ey en kısık sesleri dahi mükemmel bir şekilde işiten, Ya esmaas-samiin
Ey ikramı bütün ikram sahiplerinin ikramından sonsuz derecede çok olan, Ya ekremel-ekremin
Ey merhametlilerin en merhametlisi olan, Ya erhamer-rahimin
Ey şefaati, bütün şefaatçilerin şefaatinden büyük olan Allah’ım, Ya eşfeaş-şafiin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

25


Ey gökleri yoktan ve eşsiz güzellikte yaratan, Ya bedias-semavat
Ey karanlıkları meydana getiren, Ya cailez-zulümat
Ey bütün gizlilikleri ve sırları bilen, Ya alimel-hafiyyat
Ey gözü yaşlı kimselere merhamet ve yardım eden, Ya rahimel-aberat
Ey ayıp ve utanılacak şeyleri örtüp gizleyen, Ya satiral-averat
Ey belâ ve musibetleri def eden, Ya kaşifel-beliyyat
Ey bahar mevsiminde yeryüzünü canlandıran ve haşirde ölüleri yeniden dirilten, Ya muhyiyel-emvat
Ey yapılan iyiliklere kat kat mükafat veren, Ya daifel-hasenat
Ey yeryüzüne sürekli bereketler indiren, Ya munzilel-berekat
Ey asi kimselere ve azgınlara şiddetli cezalar veren Allah’ım, Ya şediden-nekamat
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

26


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey her varlığa münasip şekil ve suret veren -Musavvir, Ya Musavvir
Ey her şeyi bir kader içinde, belli ölçü ve programa göre yaratan -Mukaddir, Ya Mukaddir
Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen -Mutahhir, Ya Mutahhir
Ey sonsuz nûruyla her şeyi aydınlatan -Münevvir, Ya Munevvir
Ey dilediğini derece ve mevki itibarıyla öne çıkaran -Mukaddim, Ya Mukaddim
Ey dilediğini arkada bırakan -Muahhir, Ya Muahhir
Ey hayırlı işleri kolaylaştıran ve zorluktan sonra bir kolaylık yaratan -Müyessir, Ya Muyessir
Ey kullarını kötü akıbettten, azâbıyla korkutan -Münzir, Ya Munzir
Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen -Mübeşşir, Ya Mubeşşir
Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden -Müdebbir, Ya Mudebbir
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

27


Ey Beyt-i Haram olan Kâbenin Rabbi, Ya Rabbel-beytil-haram
Ey haram olan muharrem, recep, zilkade ve zilhicce aylarının Rabbi, Ya Rabbeş-şehril-haram
Ey kulları için orayı kıble tayin eden Mescid-i Haramın Rabbi, Ya Rabbel-Mescidil-haram
Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi, Ya Rabbel-beledil-haram
Ey bir tavaf işareti ve rükün olan Hacerü’l-Esved ile namazgah olan Makam-ı İbrahim’in Rabbi, Ya Rabber-rukni vel-makam
Ey Müzdelife olarak bilinen Meş’arül-Haramın Rabbi, Ya Rabbel-meş’aril-haram
Ey helâlin ve haramın Rabbi, Ya Rabbel-hılli vel-haram
Ey aydınlık ve karanlığın Rabbi, Ya Rabben-nuri vez-zalam
Ey bütün ibadetlerin ve selâmın Rabbi, Ya Rabbet-tahiyyeti ves-selam
Ey celâlli ve haşmetli faaliyetlerin Rabbi olan Allah’ım, Ya Rabbel-celali vel-ikram
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

28


Ey hayat yükünü taşıyamayanların tek desteği olan, Ya imade men la imade leh
Ey bela ve musibetlere karşı dayanma gücü olmayanların tek dayanağı olan, Ya senede men la senede leh
Ey sonsuz ihtiyaç sahibi olanların tek zenginlik ve cömertlik kaynağı olan, Ya zuhre men la zuhre leh
Ey yardıma muhtaç olanların tek yardımcısı olan, Ya ğıyase men la ğıyase leh
Ey korumasız ve sığınaksız kalanların tek sığınağı olan, Ya hırze men la hırze leh
Ey iftihar edecek kimsesi olmayan aciz kullarının tek iftihârı olan, Ya fahre men la fahre leh
Ey izzet ve şerefi olmayanlara kendisine bağlandıklarında izzet ve şeref verici olan, Ya izze men la izze leh
Ey sonsuz ihtiyaç ve düşmanlara karşı yardımsız kalanların tek yardımcısı olan, Ya muine men la muine leh
Ey samimi dostu ve yakını olmayanların tek gerçek dostu olan, Ya enise men la enise leh
Ey sayısız ihtiyaç sahibi olan fakirleri bitmez tükenmez hazinelere boğan Allah’ım, Ya ğunyete men la ğunyete leh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

29


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey kendi varlığı hiç bir varlığa bağlı olmadığı halde bütün varlıkların kendi varlığıyla ayakta durduğu -Kâim, Ya Kâim
Ey kendi varlığı her şart altında devam eden, ancak her varlığın varlığını devam ettirmesinin kendisine bağlı olduğu -Dâim, Ya Dâim
Ey mahlûkata merhamet eden ve merhameti bütün kainatı kaplayan -Râhim, Ya Rahim
Ey hükmü her şeyi kuşatan ve hakimiyetinin hiç bir ortağı olmayan -Hâkim, Ya Hakim
Ey sonsuz ve ezeli ilmiyle her şeyi bilen ve hiç bir şey ilminden gizli kalmayan -Âlim, Ya Alim
Ey varlıkları maddi ve manevi her türlü düşmandan ve günaha girmekten koruyan -Âsım, Ya Asım
Ey rızık ve nimetleri varlıklara adaletle paylaştıran -Kâsım, Ya Kâsım
Ey inançsızların kendisine yakıştırdıkları her türlü kötü ve çirkin şeyden, kusur ve noksandan temiz olan -Sâlim, Ya Sâlim
Ey bütün darlık ve sıkıntılar kendi hikmetinin eseri olan ve dilediği kulunun maddî ve mânevî rızkını daraltan -Kâbıd, Ya Kabıd
Ey bütün genişlik ve ferahlık kendi rahmetinin eseri olan ve dilediği kulunun maddî ve mânevî rızkını genişleten -Bâsıt, Ya Basıt
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

30


Ey kötülüklerden korunmak için kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, Ya asıme menis-ta’sameh
Ey merhamet isteyenlere merhamet eden, Ya rahime menis-terhameh
Ey yardım isteyenlere yardım eden, Ya nasıra menis-tensarah
Ey korunma ve himaye isteyenleri koruyup himaye eden, Ya hafiza menis-tahfezah
Ey kerem ve ikram isteyenlere ikramlarda bulunan, Ya mukrime menis-tekremeh
Ey doğru yolu bulmak isteyenlere doğru yolu gösteren, Ya murşide menis-terşedeh
Ey yardım isteyen muhtaçlara yardımda bulunan, Ya muine menis-teaneh
Ey imdat dileyenlerin ve medet bekleyenlerin yardımına yetişen, Ya muğıse menis-teğaseh
Ey yardım için feryat edenlerin feryadına cevap veren, Ya sariha menis-tasrahah
Ey af ve bağışlanma dileyenleri bağışlayan Allah’ım, Ya ğafira menis-tağferah
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

31


Ey affı bol, müsamahası geniş olan, Ya kerimes-safh
Ey nimet ve ihsanı büyük olan, Ya azimel-menn
Ey hayır ve iyiliği çok olan, Ya kesirel-hayr
Ey üstünlüğü ezeli olan, Ya kadimel-fadl
Ey sanatı lâtif olan ve eserlerini zarif güzelliklerle süsleyen, Ya latifes-sun
Ey lütuf ve keremi devamlı olan, Ya daimel-lutf
Ey sıkıntıları gideren, dertten bunalanlara rahat bir nefes aldıran, Ya nafisel-kerb
Ey her türlü derdi ve zararlı şeyleri ortadan kaldıran, Ya kaşifed-durr
Ey mülkün tek sahibi ve gerçek maliki olan, Ya malikel-mulk
Ey her hükmünü hak ve adaletle yerine getiren Allah’ım, Ya kadıyen-bil-hakk
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

32


Ey kudretine ve izzetine hiç kimsenin karşı koyamadığı mutlak izzet sahibi, Ya azizen la yudam
Ey her şeye bütün incelikleriyle nüfuz eden ve sonsuz ilminden hiçbir şey uzak kalmayan, Ya latifen la yuram
Ey her şeyi gözetimi altında tutan, uyku ve gafletten münezzeh olan, Ya rakiben la yenam
Ey bütün kainatı ve varlık âlemini ayakta tutan ve kayyumiyeti bir an bile kesilmeyen, Ya kaimen la yefut
Ey kendisine ölümün gelmesi mümkün olmayan ve daimi hayat sahibi olan, Ya hayyen la yemut
Ey saltanatı asla yok olmayacak ve hakimiyeti asla sona ermeyecek olan, Ya meliken la yezul
Ey yok olması mümkün olmayan, ezeli ve baki olan, Ya bakiyen la yefna
Ey her şeyi sonsuz ilmiyle bilen ve cehaletten ve bilgisizlikten sonsuz derecede uzak olan, Ya alimen la yechel
Ey her şey kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi bir şeye muhtaç olmayan, Ya sameden la yut’am
Ey her türlü âcizlikten uzak, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah’ım, Ya kaviyyen la yud’af
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

33


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan -Vâhid, Ya Vâhid
Ey her şeyi yoktan var eden, varlığı hiçbir sebebe dayanmayan -Vâcid, Ya Vâcid
Ey her şeyi gören ve bilen, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan -Şâhid, Ya Şâhid
Ey sonsuz şan, şeref ve yücelik sahibi -Mâcid, Ya Mâcid
Ey kullarına doğru yolu gösteren, bütün işleri hikmet, adalet ve istikamet üzere olan -Râşid, Ya Râşid
Ey peygamberler göndererek ölü kalpleri ve ölüleri dirilten -Bâis, Ya Bâis
Ey bütün varlıkların bir sonu olduğu halde, kendisi baki olup, mülkün ve servetin gerçek sahibi olan -Vâris, Ya Vâris
Ey hikmeti gereği zararlı şeyleri yaratan, bir kimseye zarar murad ettiği zaman, o zararı hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün olmayan -Dârr, Ya Dârr
Ey faydalı şeyleri yaratan, bir kimseye kendi hazinesinden bir hayır ve iyilik murad ettiği zaman, o hayrı hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün olmayan -Nâfi, Ya Nâfi
Ey kullarını hidayete erdiren ve onlara doğru ve yanlışı bildirip hidayeti isteyen kullarına hidayet nasip eden -Hâdi, Ya Hâdi
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

34


Ey büyük olarak bilinen her şeyden daha büyük olup yüceliği sonsuz olan, Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün kerem ve cömertlik sahibi olanlardan daha cömert olup ikramı sonsuz olan, Ya ekremu min-külli kerim
Ey bütün şefkatli olarak bilinenlerden daha şefkatli olup, merhameti sonsuz olan, Ya erhamu min-külli rahim
Ey hikmet sahibi olarak bilinenlerden daha hikmetli olup hikmeti her şeyi kaplamış olan, Ya ahkemu min-külli hakim
Ey ilim sahibi olarak bilinenlerden daha fazla ilim sahibi olup ilmi her şeyi kuşatmış olan, Ya a’lemu min-külli alim
Ey çok önce yaratılmış varlıklardan daha önce de var olup asla bir başlangıcı olmayan, Ya akdemu min-külli kadim
Ey büyük olarak kabul edilen bütün büyüklerden daha büyük olup kibriyası sonsuz olan, Ya ekberu min-külli kebir
Ey haşmet sahibi olarak bilinenlerden daha haşmetli olup sonsuz ihtişam sahibi olan, Ya ecellu min-külli celil
Ey izzet ve azamet sahibi olarak bilinenlerden daha izzetli ve büyük olup azameti sonsuz olan, Ya eazzu min-külli aziz
Ey lütuf sahibi olarak takdim edilenlerden daha lütuf sahibi olup lütfu sonsuz derecede geniş olan Allah’ım, Ya eltafu min-külli latif
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

35


Ey ahdinde vefa sahibi olup, küçük büyük verdiği her sözü yerine getiren, Ya men huve fi-ahdihi vefiyy
Ey vefası kuvvetli olup, vaat ettiği şeyi yerine getirme gücü olan, Ya men huve fi-vefaihi kaviyy
Ey yüce bir güce ve kuvvete sahip olan, Ya men huve fi-kuvvetihi aliyy
Ey yüceliğiyle birlikte her şeye her şeyden daha yakın olan, Ya men huve fi-uluvvihi karib
Ey her şeye yakınlığıyla birlikte erişilemeyen bir lütfa sahip olan, Ya men huve fi-kurbihi latif
Ey lütuf ve keremiyle birlikte en büyük şeref ve makam sahibi olan, Ya men huve fi-lütfihi şerif
Ey şan ve şerefiyle birlikte pek büyük bir izzet sahibi olan, Ya men huve fi-şerefihi aziz
Ey izzet ve azizliği ile birlikte sonsuz haşmet ve azamet sahibi olan, Ya men huve fi-izzetihi azim
Ey azamet ve büyüklüğü ile birlikte şeref ve yücelik sahibi olan, Ya men huve fi-azametihi mecid
Ey kerem ve yüceliği ile birlikte hamd ve senaya en lâyık olan Allah’ım, Ya men huve fi-mecdihi hamid
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

36


Ey her şey kendisine itaat edip boyun eğen, Ya men huve küllu şey’in hâdiun leh
Ey her şey kendisinin olan ve her şeyi bir “Ol!” emriyle var eden, Ya men huve küllu şey’in kâinun leh
Ey her şey kendisi için var olan ve her şeyin sahibi olan, Ya men huve küllu şey’in mevcudun leh
Ey her şey kendisine yönelen ve bütün dilek ve af talepleri kendisine yönelik olan, Ya men huve küllu şey’in munibun leh
Ey her şey kendisinden son derece korkan, Ya men huve küllu şey’in hâifun minhu
Ey her şey kendisini tesbih eden ve kendisini bütün kusur ve çirkinlikten yüce tutan, Ya men huve küllu şey’in musebbihun leh
Ey her şey kendi varlığıyla ayakta duran ve her şeyin varlığını devam ettiren, Ya men huve küllu şey’in kâimun bih
Ey her şey kendisine itaat eden ve saygılı olan, Ya men huve küllu şey’in hâşiun leh
Ey her şey kendisine dönüp varacak olan, Ya men huve küllu şey’in sâirun ileyh
Ey ona bakan yüzü dışında her şeyin yok olup yalnız kendisi bâki kalacak olan Allah’ım, Ya men huve küllu şey’in hâlikun illa vecheh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

37


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey yarattığı bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan ve onlara yeten -Kâfi, Ya Kâfi
Ey maddi ve manevî her türlü hastalığa şifa veren -Şâfi, Ya Şâfi
Ey varlıkların istek ve ihtiyaçlarını zamanında yerine getiren ve verdiği sözde duran -Vâfi, Ya Vâfi
Ey bütün dertleri giderip afiyet ve sağlık ihsan eden -Muâfi, Ya Muâfi
Ey her şeyden sonsuz derecede yüce olan -Âli, Ya Ali
Ey kullarını iyiliğe, güzelliğe, hakka ve hakikate davet eden -Dâi, Ya Dâi
Ey kullarının iyi hallerinden, ibadet ve taatlerinden hoşnut olan -Râzi, Ya Radı
Ey hikmet ve adâletle hükmeden -Kâdi, Ya Kadı
Ey varlığının sonu olmayan -Bâkî, Ya Bâki
Ey kullarına doğru yolu gösteren ve dilediğine hidayete erdiren -Hâdi, Ya Hâdi
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

38


Ey kendisinden başka kaçılıp kurtulacak bir yer olmayan, Ya men la meferra illa ileyh
Ey kendisinden başka sığınılıp korunacak bir yer olmayan, Ya men la mefzea illa ileyh
Ey kendisinden başka iltica edilip sığınılacak bir yer olmayan, Ya men la melcee illa ileyh
Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, Ya men la yütevekkelu illa aleyh
Ey kendisinin rızasından başka ulaşılacak bir gaye ve maksat olmayan, Ya men la maksade illa ileyh
Ey kendisinden başka bir kurtuluş ve necat yeri olmayan, Ya men la mencee illa ileyh
Ey kendisinden başka kalbin alaka duyup rağbet edeceği birisi olmayan, Ya men la yurğabu illa ileyh
Ey kendisinden başka ibadet edilmeye layık kimse olmayan, Ya men la yu’bedu illa iyyah
Ey kendisinden başka yardım istenecek ve medet dilenecek birisi olmayan, Ya men la yusteanu illa minh
Ey kendisinden başka gerçek güç ve kuvvet sahibi birisi bulunmayan Allah’ım, Ya men la havle vela kuvvete illa bih
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

39


Ey korkulanların en hayırlısı olan, Ya hayral-merhubin
Ey rızası talap edilenlerin en hayırlısı olan, Ya hayral-matlubin
Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı olan, Ya hayral-merğubin
Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, Ya hayral-mes’ulin
Ey rızasına kavuşmak maksadı olunanların en hayırlısı olan, Ya hayral-maksudin
Ey isim ve sıfatlarıyla sürekli anılan ve zikredilenlerin en hayırlısı olan, Ya hayral-mezkurin
Ey sayısız nimetlerine karşılık kendisine sürekli hamd ve şükür edilenlerin en hayırlısı olan, Ya hayral-meşkurin
Ey bir zerre sevgisi dahi her şeyden üstün ve hayırlı olan, Ya hayral-mahbubin
Ey hayrımıza olan şeyleri katından indirenlerin en hayırlısı olan, Ya hayral-munzilin
Ey her anımızda O’nun huzurunda olduğumuzu hissetmekten daha hayırlı şey olmayan ve dostların en hayırlısı olan Allah’ım, Ya hayral-muste’nisin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

40


Ey her şeyi yaratan ve yarattıklarını bir ölçü ile düzene koyan, Ya men huve haleka fesevva
Ey her varlığı belli bir program dahilinde yaratan ve onları yaratılış gayelerine yönelten, Ya men huve kaddera feheda
Ey her türlü belâyı ve musibeti gideren, Ya men huve yekşiful-belva
Ey gizli de olsa her türlü yakarışı ve sesleri işiten, Ya men huve yesmeun-necva
Ey günah ve isyanlara batmış olanları kurtuluşa erdiren, Ya men huve yunkızul-ğarka
Ey helâk olanları helâketten kurtaran, Ya men huve yuncil-helka
Ey hastalara şifa veren, Ya men huve yeşfil-merda
Ey öldüren ve dirilten, Ya men huve emate ve ehya
Ey güldüren ve ağlatan, Ya men huve edhake ve ebka
Ey sapık yollara gitmek isteyenleri saptıran, hidâyet isteyenleri de hidâyete erdiren Allah’ım, Ya men huve edalle ve ehda
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

41


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan -Gâfir, Ya Gâfir
Ey ayıp, kusur ve çirkinikleri örten -Sâtir, Ya Sâtir
Ey irade, güç ve kuvvetiyle her şeye üstün gelen -Kâhir, Ya Kâhir
Ey her şeye gücü yeten, sonsuz Kudret sahibi -Kâdir, Ya Kadir
Ey bütün mahlûkatının hallerini gözeten -Nâzır, Ya Nâzır
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden -Fâtır, Ya Fâtır
Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren -Şâkir, Ya Şâkir
Ey kendisini zikredenleri bilen ve onları yâd eden -Zâkir, Ya Zâkir
Ey yarattıklarına yardım eden -Nâsır, Ya Nâsır
Ey dilediğini zorla yaptıran -Câbir, Ya Câbir
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

42


Ey karada ve denizde varlık ve birliğine ulaştıracak delilleri olan, Ya men huve fil-berri vel-bahri sebiluh
Ey dış âlemde varlık ve birliğine işaret ve mucizeleri bulunan, Ya men huve fil-afaki ayatuh
Ey her bir şey ayrı ayrı ve bütün olarak varlık ve birliğinin şahidi ve delili olan, Ya men huve fil-ayati burhanuh
Ey ölümlerde kudretinin yansımaları olan, Ya men huve fil-memati kudretuh
Ey kabirlerde izzet ve haşmeti olan, Ya men huve fil-kuburi izzetuh
Ey Kıyâmet gününde hükümranlığı ve malikiyeti açıkça belli olacak olan, Ya men huve fil-kıyameti milketuh
Ey hesapta heybeti, haşmeti ve azameti olan, Ya men huve fil-hisabi heybetuh
Ey amellerin tartıldığı adalet terazisinde hüküm sahibi olan, Ya men huve fil-mizani kazauh
Ey Cennette rahmetiyle tecelli eden, Ya men huve fil-cenneti rahmetuh
Ey cehennemde çok şiddetli, elem verici azabı bulunan Allah’ım, Ya men huve fin-nari azabuh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

43


Ey korkanların sadece kendisine kaçıp sığındığı, Ya men huve ileyhi yehrebul-haifun
Ey günahkârların sadece kendisine iltica ettiği, Ya men huve ileyhi yefzeul-muznibun
Ey yaptıklarına tövbe edenlerin sadece kendisine yöneldiği, Ya men huve ileyhi yaksidül-münibun
Ey isyan eden kulların sadece kendisine döndüğü, Ya men huve ileyhi yelceul-âsun
Ey tek gayesi ahiret olanların sadece kendisine rağbet ettiği, Ya men huve ileyhi yerğabüz-zahidun
Ey hata işleyenlerin sadece kendisine ümit beslediği, Ya men huve fihi yetmeul-hâtiun
Ey kendisini arzulayanların sadece kendisiyle rahata erdiği, Ya men huve yeste’nisü bihil-müridun
Ey iyi kullukta bulunanların kendisiyle iftihar ettiği, Ya men huve yeftehiru bihil-muhsinun
Ey tevekkül edenlerin sadece kendisine güvendiği, Ya men huve aleyhi yetevekkelül-mütevekkilu
Ey gerçek iman sahiplerinin sadece kendisiyle huzur bulduğu Allah’ım, Ya men huve yeskünü bihil-mukinun
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

44


Ey bütün yakınlardan daha yakın olan, Ya akrabu min-külli karib
Ey bütün sevilenlerden daha sevgili olan, Ya ehabbu min-külli habib
Ey bütün büyüklerden daha büyük olan, Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz olan, Ya eazzu min-külli aziz
Ey bütün kuvvet sahiplerinden daha güçlü olan, Ya ekva min-külli kaviy
Ey bütün servet sahiplerinden daha zengin olan, Ya eğna min-külli ğaniy
Ey bütün cömertlerden daha cömert olan, Ya ecvedu min-külli cevad
Ey bütün şefkat sahiplerinden daha şefkatli olan, Ya er’afu min-külli rauf
Ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan, Ya erhamu min-külli rahim
Ey bütün yücelik sahiplerinden daha yüce olan Allah’ım, Ya ecellu min-külli celil
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

45


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey her şeye her şeyden daha yakın olan -Karîb, Ya Karib
Ey bütün mahlûkatını gözetleyen -Rakîb, Ya Rakib
Ey her şeye kendisini sevdiren ve her şeyden daha sevgili olan -Habîb, Ya Habib
Ey kullarının duâ ve isteklerine cevap veren -Mucîb, Ya Mucib
Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören -Hasîb, Ya Hasib
Ey maddi, manevi her derde devâ veren -Tabîb, Ya Tabib
Ey gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören -Basîr, Ya Basir
Ey her şeyden haberdar olan, her varlığın her halini bilen -Habîr, Ya Habir
Ey her şeyi nûruyla aydınlatan -Münîr, Ya Munir
Ey varlık ve birliği apaçık olan ve kullarına gerekli her şeyi açıklayan -Mübîn, Ya Mubin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

46


Ey her şeye her zaman galip gelen, hiç bir kuvvet kendisine üstün gelemeyen, Ya ğaliben ğayra mağlub
Ey her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan, kendisi asla bir varlığın eseri olmayan, Ya sanian ğayra masnu
Ey her şeyi yoktan var eden, kendisi hiç bir şekilde yaratılmamış olan, Ya halikan ğayra mahluk
Ey her şeyin gerçek sahibi kendisi olup hiç bir varlığın kulu olmayan, Ya maliken ğayra memluk
Ey her şeyi hakimiyeti altında tutan, kendisi hiç bir varlığın hakimiyetine girmeyen, Ya kahiran ğayra makhur
Ey her şeyi yüceltip yükselten, kendisi hiç bir varlık tarafından yükseltilemyen, Ya rafian ğayra merfu
Ey her şeyi koruyup gözeten, kendisi hiç bir varlık tarafından korunamayan, Ya hafizan ğayra mahfuz
Ey her varlığa yardım eden, kendisi hiç bir varlığın yardımına ihtiyaç duymayan, Ya nasiran ğayra mensur
Ey her şeyin gizli her halini görüp şahitlik eden, Ya şahiden ğayra ğaib
Ey her şeye çok yakın olup hiç bir şeye uzak olmayan Allah’ım, Ya kariben ğayra baid
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

47


Ey bütün nurlar kendi nurunun bir gölgesi olan nurların nuru, Ya nuran-nur
Ey bütün nurları ve nurlu varlıkları nurlandıran, Ya munevviran-nur
Ey bütün nurlu varlıklara maddi-manevi sûret ve şekil veren, Ya musavviran-nur
Ey bütün nurları yoktan var eden, Ya halikan-nur
Ey bütün nurların miktarını belli bir ölçüye göre takdir eden, Ya mukaddiran-nur
Ey bütün nurları ve nurlu varlıkları sevk ve idâre eden, Ya mudebbiran-nur
Ey bütün nurlardan önce var olan Nur, Ya nuran kable külli nur
Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur, Ya nuran ba’de külli nur
Ey bütün nurların üstünde olan Nur, Ya nuran fevka külli nur
Ey hiçbir nûrun Kendi nuruna benzemediği Nur, Ya nuran leyse mislehu nur
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

48


Ey ikram ve ihsânı şerefli olan, Ya men atauhu şerif
Ey işlerinde incelik ve letafet bulunan, Ya men fi’luhu latif
Ey lütfu ve keremi devamlı olan, Ya men lütfuhu mukim
Ey iyiik ve ihsânının başlangıcı olmayan, Ya men ihsanuhu kadim
Ey sözü hak olan, Ya men kavluhu hak
Ey vaadi doğru olan, Ya men va’duhu sıdk
Ey af ve bağışlaması fazlının bir eseri olan, Ya men afvuhu fadl
Ey azâbı adâletinin gereği olan, Ya men azabuhu adl
Ey zikredilmesi çok tatlı oluphiç bir şekilde usandırmayan, Ya men zikruhu hulv
Ey dostluğu son derece lezzetli olan Allah’ım, Ya men ünsuhu leziz
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

49


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey varlıklara layık oldukları nîmetleri veren -Münevvil, Ya Munevvil
Ey her şeyi en güzel şekilde açıklayarak hak ile bâtılın arasını ayıran -Mufassıl, Ya Mufassıl
Ey varlıkların hal ve tavırlarını değiştirerek isimlerinin türlü tecellilerini gösteren -Mübeddil, Ya Mubeddil
Ey bütün zorlukları kolaylaştıran -Müsehhil, Ya Musehhil
Ey kudretiyle varlıkları hükmüne boyun eğdiren, dilediğini zelil kılan -Müzellil, Ya Muzellil
Ey kitaplar, melekler ve bereketler indiren, dilediğinin rütbesini alçaltan -Münezzil, Ya Munezzil
Ey kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden -Muhavvil, Ya Muhavvil
Ey her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren -Mücemmil, Ya Mucemmil
Ey her şeyi tam ve mükemmel bir şekilde yaratıp kemâle erdiren -Mükemmil, Ya Mukemmil
Ey varlıklardan dilediğine üstünlükler kazandıran ve dilediğini dilediğine üstün kılan -Mufaddıl, Ya Mufaddıl
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

50


Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülemeyen, Ya men yera vela yura
Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmış olmaktan uzak olan, Ya men yahluku vela yuhlak
Ey her şeye doğru yolu gösteren, fakat kendisi hidayete muhtaç olmayan, Ya men yehdi vela yuhda
Ey mahlukatın her çeşidine kendilerine özgü bir hayat veren, fakat kendisi bizzat hayat sahibi olan, Ya men yuhyi vela yuhya
Ey varlıkları yedirip doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, Ya men yut’imu vela yut’am
Ey her şeye sözünü geçiren, fakat kendisine hüküm icra edilemeyen, Ya men yakdı vela yukda aleyh
Ey her şey için hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilemeyen, Ya men yahkumu vela yuhkemu aleyh
Ey doğmamış ve doğurmamış olan, Ya men lem yelid velem yuled
Ey hiçbir şey kendisine denk ve benzer olmayan Allah’ım, Ve lem yekun lehu küfuven ehad
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

51


Ey en güzel ve en üstün sevgili, Ya nimel-habib
Ey en güzel şifa ve deva veren, Ya nimet-tabib
Ey en güzel hesap gören, ihtiyaçları karşılayan ve koruyan, Ya nimel-hasib
Ey her şeye en güzel dost ve yakın olan, Ya nimel-karib
Ey her şeyi en güzel bir şekilde koruyup gözeten, Ya nimer-rakib
Ey her dua ve isteğe en güzel cevap veren, Ya nimel-mucib
Ey en güzel dost olan, Ya nimel-enis
Ey en güzel vekîl olan, Ya nimel-vekil
Ey en güzel sahip ve efendi olan, Ya nimel-mevla
Ey en güzel yardımcı olan Allah’ım, Ya nimen-nasir
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

52


Ey kendisini tanımak isteyen ariflerin tek sevinç kaynağı olan, Ya sururel-arifin
Ey kendisine ulaşmak ve rızasını kazanmak isteyenlerin en yakın dostu olan, Ya enisel-muridin
Ey kendisini çok arzu eden ve çok sevenlerin yardımına yetişen, Ya muğisel-muştakin
Ey tövbe edenlerin sevgilisi olan, Ya habibet-tevvabin
Ey ihtiyaç sahiplerine ummadığı yerden rızık veren, Ya razıkal-mukıllin
Ey günahkârların af ve mağfiret ümidi olan, Ya recael-muznibin
Ey sıkıntı ve zorluk içinde olanların dertlerini gidererek ferahlatan, Ya kaşifel-mekrubin
Ey gam ve keder içinde boğulanlara nefes aldıran, Ya muneffisen anil-mağmumin
Ey üzüntü içinde olanlara huzur ve ferahlık veren, Ya muferricen anil-mahzunin
Ey geçmiş ve gelecek bütün varlıkların ilâhı olan Allah’ım, Ya ilahel-evveline vel-ahirin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

53


Ey cennet ve cehennemin Rabbi, Ya Rabbel-cenneti ven-nar
Ey peygamberler ve hayırlı kulların Rabbi, Ya Rabben-nebiyyine vel-ahyar
Ey sıddıkların ve iyi kulların Rabbi, Ya Rabbes-sıddikine vel-ebrar
Ey küçük ve büyük bütün varlıkların Rabbi, Ya Rabbes-sığari vel-kibar
Ey tohumların ve meyvelerin Rabbi, Ya Rabbel-hububi vel-esmar
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, Ya Rabbel-enhari vel-eşcar
Ey çöllerin ve ovaların Rabbi, Ya Rabbes-sahara vel-kıfar
Ey kölelerin ve hür insanların Rabbi, Ya Rabbel-abidi vel-ahrar
Ey gizli ve saklı her şeyin Rabbi, Ya Rabbel-i’lani vel-ısrar
Ey gecenin ve gündüzün Rabbi olan Allah’ım, Ya Rabbel-leyli ven-nehar
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

54


Ey ilmi geçmiş ve gelecek her şeyi kuşatan, Ya men lahika fi-külli şeyin ilmuh
Ey görmesi her şeye nüfûz eden, bütün varlıkların her halini birden gören, Ya men nefeze bi-külli şeyin basaruh
Ey gücü, kudreti her şeyi kaplayan, Ya men belağat ila-külli şeyin kudretuh
Ey kullarına ihsan ettiği nîmetleri saymakla bitirilemeyen, Ya men la yuhsil-ibadu na’maeh
Ey varlıklara şükrünü yerine getiremeyecekleri kadar bol nimet veren, Ya men la tebluğul-halaiku şukreh
Ey akıl ve zihinlerin yüceliğini idrak edemediği, Ya men la tudrikül-efhamu celaleh
Ey hayallerin hakîkat ve mahiyetini kavrayamadığı, Ya men la tenalul-evhamu künheh
Ey azamet ve kibriyâ örtüsüyle perdelenmiş olan, Ya menil-azametu vel-kibriyau ridauh
Ey heybet ve saltanatında sonsuz güzellik olan, Ya menil-heybetu ves-sultanu behauh
Ey bekası izzetle yücelenen Allah’ım, Ya men teazzeze bil-izzi bekauh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

55


Ey en yüce misâller Kendisine ait olan, Ya men lehul-meselul-a’la
Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan, Ya men lehus-sıfatul-ula
Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan, Ya men lehul-ahiretu vel ula
Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi, Ya men lehul-Cennetul-Me’va
Ey Cehennem ve cehennem azabının sahibi, Ya men lehun-naru vel-leza
Ey en büyük âyet ve delillerin sahibi, Ya men lehul-ayatul-kubra
Ey en güzel isimlerin sahibi, Ya men lehul-esmaul-husna
Ey bütün hüküm ve icraatların sahibi, Ya men lehul-hukmu vel-kada
Ey yüce gök ve içindekilerin sahibi, Ya men lehus-semavatul-ula
Ey arşın ve yeryüzünün sahibi olan Allah’ım, Ya men lehul-arşu ves-sera
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

56


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey kullarını affetmeyi çok seven -Afuv, Ya Afuvv
Ey kullarının günahlarını bağışlayan -Gafûr, Ya Gafur
Ey itaatkâr kullarını çok seven -Vedûd, Ya Vedud
Ey şükredilmeye en layık olup kendisine yapılan şükürlere bolca karşılık veren -Şekûr, Ya Şekur
Ey günahkarlara ceza vermede acele etmeyen ve kullarına sabır gücü veren -Sabûr, Ya Sabur
Ey sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan -Raûf, Ya Rauf
Ey sınırsız lütuf ve merhamet sahibi olan -Atûf, Ya Atuf
Ey bütün mahlûkatı maddî ve manevî kirlerden arındıran -Kuddüs, Ya Kuddus
Ey gerçek hayat sahibi kendisi olup, varlıklara hayat veren -Hayy, Ya Hayy
Ey varlığı kendinden olup, varlığıyla bütün kainatı ayakta tutan -Kayyûm, Ya Kayyum
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

———57


Ey semâda azameti görülen, Ya men huve fis-semai azametuh
Ey yerde âyetleri tecellî eden, Ya men huve fil-ardi ayatüh
Ey her şeyde delilleri bulunan, Ya men huve fi-külli şeyin delailuh
Ey denizde acâip sanatları bulunan, Ya men huve fil-bihari acaibu
Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten, Ya men yebdeul-halka summe yuiduh
Ey dağlarda hazineleri bulunan, Ya men huve fil-cibali hazainuh
Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan, Ya men ahsene külli şey’in halakah
Ey bütün işler kendisine dönen, Ya men ileyhi yurceul-emru külluh
Ey her şeyde lütfu açıkça görünen, Ya men zahera fi-külli şey’in lütfuh
Ey mahlûkatına kudretini tanıtan, Ya men yuarriful-halaika kudreteh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

58


Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, Ya habibe men la habibe leh
Ey tabibi olmayanların tabibi, Ya tabibe men la tabibe leh
Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbi, Ya mucibe men la mucibe leh
Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi, Ya şefika men la şefika leh
Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, Ya refika men la refika leh
Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların Şefîi, Ya şefia men la şefia leh
Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi, Ya muğise men la muğise leh
Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi, Ya delile men la delile leh
Ey rehberi olmayanların rehberi, Ya kaide men la kaide leh
Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi, Ya rahime men la rahime leh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

59


Ey Kendisini her şeye yeter görenlerin kifayet edeni, Ya kafiye menistekfah
Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi, Ya hadiye menistehdah
Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten, Ya kaliye menisteklah
Ey Kendisini çağıranları Cennetine dâvet eden, Ya daiye menisted’ah
Ey Kendisinden şifa isteyene şifa veren, Ya şafiye menisteşfah
Ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden, Ya kadiye menistekdah
Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren, Ya muğniye menisteğnah
Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren, Ya mufiye menistevfah
Ey kuvvet ve güç isteyenlere yeterince kuvvet veren, Ya mukavviye menistakvah
Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi, Ya veliyye menistevlah
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

60


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey her şeyden önce olan -Evvel, Ya Evvel
Ey her şeyden sonra olan -Âhir, Ya Ahir
Ey varlığı apaçık görünen -Zâhir, Ya Zahir
Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan -Bâtın, Ya Batın
Ey her şeyi yoktan yaratan -Hâlık, Ya Halık
Ey her şeyi münâsip bir şekilde rızıklandıran -Râzık, Ya Razık
Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren -Sâdık, Ya Sadık
Ey varlığı her şeyden önce olan -Sâbık, Ya Sabık
Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden -Sâik, Ya Saik
Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren -Fâlık, Ya Falik
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

61


Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren, Ya men yukallibul-leyle ven-nehar
Ey karanlıkları ve nûru yaratan, Ya men halekaz-zulumati ven-nur
Ey gölgeleri ve harâreti meydana getiren, Ya men cealez-zılle vel-harur
Ey güneş ve aya boyun eğdiren, Ya men sehharaş-şemse vel-kamer
Ey ölümü ve hayatı yaratan, Ya men halekal-mevte vel-hayat
Ey yaratmak ve emretmek Kendisine âit olan, Ya men lehul-halku vel-emr
Ey eş ve evlât edinmeyen, Ya men lem yettahiz sahibeten ve la velede
Ey mülkünde hiçbir ortağı olmayan, Ya men lem yekun lehu şerikun fil-mulk
Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan, Ya men lem yekun lehu veliyyun-minez-zull
Ey güç ve kuvvet kendisine âit olan, Ya men lehul-havlu vel-kuvveh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

62


Ey Kendisini arzulayanların murâdını bilen, Ya men ya’lemu muradel-muridin
Ey Kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, Ya men yemliku havaices-sailin
Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten, Ya men yesmeu eninel-valihin
Ey Kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, Ya men yera bukael-haifin
Ey suskunların içinden geçenleri bilen, Ya men ya’lemu damiras-samitin
Ey günahlarından pişmanlık duyanların pişmanlığını gören, Ya men yerâ nedemen-nadimin
Ey tövbekârların özrünü kabul eden, Ya men yakbelu uzret-taibin
Ey fesatçıların işini düzeltmeyen, Ya men la yuslihu amelel-mufsidin
Ey iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmeyen, Ya men la yudiu ecrel-muhsinin
Ey Kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, Ya men la yeb’udu an-kulubil-arifin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

63


Ey bekası dâim olan, Ya daimel-beka
Ey hatâları bağışlayan, Ya ğafirelhata
Ey duâları işiten, Ya samiad-dua
Ey ihsânı geniş olan, Ya vasial-ata
Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema
Ey belâları defeden, Ya kaşifel-bela
Ey medih ve senâsı büyük olan, Ya azimes-sena
Ey varlığının parıltısı kadîm olan, Ya kadimes-sena
Ey vefâsı çok olan, Ya kesirel-vefa
Ey mükâfatı şerefli olan, Ya şerifel-ceza
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

64


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey çok affeden -Gaffâr, Ya Gaffar
Ey bütün ayıpları örten -Settâr, Ya Settar
Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden -Kahhâr, Ya Kahhar
Ey istediğini zorla yaptıran -Cebbâr, Ya Cebbar
Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren -Sabbâr, Ya Sabbar
Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran -Rezzâk, Ya Rezzak
Ey her şeyi hikmetle açan -Fettâh, Ya Fettah
Ey her şeyi çok iyi bilen -Allâm, Ya Allam
Ey bol bol hediyeler veren -Vehhâb, Ya Vehhab
Ey bütün tövbeleri kabul eden -Tevvâb, Ya Tevvab
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

65


Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan, Ya men halekani ve sevvani
Ey bana rızık veren ve terbiye eden, Ya men razekani ve rabbani
Ey beni yedirip içiren, Ya men et’ameni ve sekani
Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan, Ya men karrabeni ve ednani
Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen, Ya men asameni ve kefani
Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten, Ya men hafizani ve kelani
Ey bana tevfîk edip hidâyet eden, Ya men veffekani ve hedani
Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren, Ya men eazzeni ve ağnani
Ey beni öldürüp dirilten, Ya men emateni ve ehyani
Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran, Ya men aneseni ve avani
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

66


Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren, Ya men yuhikkul-hakka bi-kelimatih
Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan, Ya men la muakkibe li-hukmih
Ey kazâsını geri çevirecek kimse olmayan, Ya men la radde li-kadaih
Ey kişiye kalbinden daha yakın olan, Ya men yehulu beynel-mer’i ve kalbih
Ey kullarından tövbeyi kabul eden, Ya men yakbelut-tevbete an-ibadih
Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, Ya men la tenfeuş-şefaatu illa biiznih
Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan, Ya menis-semavatu matviyyetun bi-yeminih
Ey yolundan sapanları en iyi bilen, Ya men huve a’lemu bimen dalle an sebilih
Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla Kendisini tesbih ettiği, Ya men yusebbihur-ra’du bi-hamdihi velmelaiketu min-hifetih
Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen, Ya men yursilur-riyaha buşran beyne yedey rahmetih
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

67


Ey yeri beşik yapan, Ya men cealel-arda mihada
Ey dağları direk yapan, Ya men cealel-cibale evtada
Ey güneşi kandil kılan, Ya men cealeş-şemse siraca
Ey ay’ı nur kılan, Ya men cealel-kamera nura
Ey geceyi örtü yapan, Ya men cealel-leyle libasa
Ey gündüzü çalışma zamanı yapan, Ya men cealen-nehara meaşa
Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan, Ya men cealen-nevme subata
Ey semâyı bina kılan, Ya men ceales-semae binaa
Ey eşyayı çift çift yaratan, Ya men cealel-eşyae ezvaca
Ey ateşi gözcü kılan, Ya men cealen-nara mirsada
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

68


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey gerçek şefaat sahibi -Şefî, Ya Şefi
Ey gizli açık her sesi işiten -Semî, Ya Semi
Ey istediğini yükselten -Rafî, Ya Refi
Ey istediğini engelleyen -Menî, Ya Meni
Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan -Bedî, Ya Bedi
Ey hesâbı en süratli bir şekilde gören -Serî, Ya Seri
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen -Beşîr, Ya Beşir
Ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan -Nezîr, Ya Nezir
Ey sonsuz kudret sahibi olan -Kadîr, Ya Kadir
Ey her şeye gücü yeten -Muktedir, Ya Muktedir
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

69


Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyu kable kulli hayy
Ey bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi, Ya hayyu ba’de kulli hayy
Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yuşbihuhu şey
Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi leyse kemislihi hayy
Ey hiçbir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yuşarikuhu hayy
Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yahtacu ila-hayy
Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi yumitu kulle hayy
Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi yerzuku kulle hayy
Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi yuhyil-mevta
Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yemut
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

70


Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi, Ya men lehu zikrun la yunsa
Ey söndürülemeyen nûrun sahibi, Ya men lehu nurun la yutfa
Ey had ve hesâba gelmeyen medih ve senâ sahibi, Ya men lehu senaun la yuhsa
Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi, Ya men lehu nuitun la tuğayyer
Ey sayılamayan nîmetler sahibi, Ya men lehu niamun la tuad
Ey zevâl bulmayan saltanat sahibi, Ya men lehu mulkun la yezul
Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi, Ya men lehu celalun la yukeyyef
Ey reddedilemeyen hüküm sahibi, Ya men lehu kadaun la yured
Ey değiştirilemeyen sıfatlar sahibi, Ya men lehu sıfatun la tubeddel
Ey tam idrak edilemeyen kemâl sahibi, Ya men lehu kemalun la yudrek
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

71


Ey âlemlerin Rabbi, Ya rabbel-alemin
Ey amellerin karşılıklarının verildiği Kıyamet Gününün sahibi, Ya malike yevmid-din
Ey sabredenleri seven, Ya men yuhibbus-sabirin
Ey tövbe edenleri seven, Ya men yuhibbut-tevvabin
Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven, Ya men yuhibbul-mutetahhirin
Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven, Ya men yuhibbul-muhsinin
Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya men huve hayrun-nasırin
Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı, Ya men huve hayrul-fasılin
Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı, Ya men huve hayru’ş-şakirin
Ey ifsat edenleri en iyi bilen, Ya men huve a’lemu bil-mufsidin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

72


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan -Mübdî, Ya Mubdi
Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten -Muîd, Ya Muid
Ey her şeyi muhafaza eden -Hafîz, Ya Hafiz
Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan -Muhît, Ya Muhit
Ey hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen -Hamîd, Ya Hamid
Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz -Mecîd, Ya Mecid
Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren -Mukît, Ya Mukit
Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan -Mugîs, Ya Muğis
Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren -Muizz, Ya Muizz
Ey istediğini zelil kılan -Müzill, Ya Muzill
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

73


Ey zıddı olmayan Ehad, Ya men huve ehadun bila zıdd
Ey dengi bulunmayan Ferd, Ya men huve ferdun bila nidd
Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed, Ya men huve samedun bila ayb
Ey çifti bulunmayan Vitr, Ya men huve vitrun bila şef’
Ey veziri bulunmayan Rab, Ya men huve rabbun bila vezir
Ey fakirliği bulunmayan Ganî, Ya men huve ğaniyyun bila fakr
Ey azledilemeyen Sultan, Ya men huve sultanun bila azl
Ey acziyetten münezzeh olan Melîk, Ya men huve melikun bila acz
Ey benzeri olmayan Mevcûd, Ya men huve mevcudun bila misl
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

74


Ey zikri Kendisini zikredenlere büyük şeref olan, Ya men huve zikruhu şerefun liz-zakirin
Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan, Ya men huve şukruhu fevzun liş-şakirin
Ey hamdı Kendisini övenlere büyük iftihar vesilesi olan, Ya men huve hamduhu fahrun lil-hamidin
Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan, Ya men huve taatuhu necatun lil-mutiin
Ey kapısı, Kendisini arayanlara açık olan, Ya men huve babuhu meftuhun lit-talibin
Ey yolu müminlere açık ve belli olan, Ya men huve sebiluhu vadıhun lil-muminin
Ey âyetleri bakanlar için kesin delil olan, Ya men huve ayatuhu burhanun lin-nazırin
Ey kitabı kuvvetli îman sahipleri için öğüt olan, Ya men huve kitabuhu tezkiretun lil-mukınin
Ey affı günahkarlar için sığınak olan, Ya men huve afvuhu melceun lil-muznibin
Ey rahmeti muhsinler için yakın olan, Ya men huve rahmetuhu karibun lil-muhsinin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

75


Ey ismi yüce ve mübarek olan, Ya men tebarakesmuh
Ey şan ve makamı yüksek olan, Ya men teala cedduh
Ey senâ ve övgüsü büyük olan, Ya men celle senauh
Ey kendisinden başka ilâh olmayan, Ya men la ilahe ğayruh
Ey isimleri mukaddes olan, Ya men tekaddeset esmauh
Ey bekâsı devam eden, Ya men yedumu bekauh
Ey azameti, izzeti ve kadri olan, Ya menil-azametu behauh
Ey büyüklük perdesi olan, Ya menil-kibriyau ridauh
Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan, Ya men la yuhsa alauh
Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen, Ya men la yuaddu na’mauh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

76


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey kullarına yardım eden -Muîn, Ya Muin
Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden -Mübîn, Ya Mubin
Ey kullarına emniyet ve huzur veren -Emîn, Ya Emin
Ey saltanatı sağlam, nüfuz ve iktidar sahibi -Mekîn, Ya Mekin
Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen -Metîn, Ya Metin
Ey azabı şiddetli olan -Şedîd, Ya Şedid
Ey kullarının her yaptığını gören -Şehîd, Ya Şehid
Ey bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran -Raşîd, Ya Raşid
Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan -Hamîd, Ya Hamid
Ey sonsuz şeref sahibi -Mecîd, Ya Mecid
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

77


Ey yüce Arşın sahibi, Ya zel-arşil-mecid
Ey dosdoğru sözün sahibi, Ya zel-kavlis-sedid
Ey yerli yerince yapılan cömertlik ve kerem sahibi, Ya zel-fadlir-reşid
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi, Ya zel-batşiş-şedid
Ey vaad ve tehdit sahibi, Ya zel-va’di vel-vaid
Ey uzak olmayan yakın, Ya kariben ğayra baid
Ey en fazla övgüye lâyık olan dost, Ya men huvel-veliyyul-hamid
Ey her şeyi müşahedesi altında tutan, Ya men huve ala-kulli şeyin şehid
Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan, Ya men huve leyse bi-zallamin lil-abid
Ey kuluna şah damarından daha yakın olan, Ya men huve akrebu ileyhi min-hablil-verid
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

78


Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan, Ya men la şerike lehu ve la vezir
Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan, Ya men la şebihe lehu ve la nazir
Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı, Ya halikaş-şemsi vel-kameril-munir
Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren, Ya muğniyel-baisil-fakir
Ey küçük yavrulara rızık veren, Ya razikat-tıflis-sağir
Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden, Ya rahimeş-şeyhil-kebir
Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı, Ya ismetel-haifil-mustecir
Ey kullarının her halini gören, Ya men huve bi-ibadihi basir
Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, Ya men huve bi-havaicil-ibadi habir
Ey her şeye gücü yeten, Ya men huve ala-kulli şeyin kadir
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

79


Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-niam
Ey cömetlik ve kerem sahibi, Ya zel-fadli vel-kerem
Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi, Ya zel-be’si ven-nekam
Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan, Ya halikal-levhi vel-kalem
Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan, Ya bariez-zerri ven-nesem
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan, Ya mulhimel-arabi vel-acem
Ey zarar ve elemi gideren, Ya kaşifed-durri vel-elem
Ey gizli sır ve kaygıları bilen, Ya alimes-sirri vel-himem
Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi, Ya men lehul-beytu vel-haram
Ey eşyayı yoktan yaratan, Ya men yahlukul-eşyae minel-adem
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

80


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey gerçek adalet sahibi -Âdil, Ya Adil
Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden -Kâbil, Ya Kabil
Ey her şeyden üstün ve yüce olan -Fâdıl, Ya Fadıl
Ey her işin hakiki yapıcısı olan -Fâil, Ya Fail
Ey yaratıkların her işini üzerine alan -Kâfil, Ya Kafil
Ey her şeyi meydana getiren -Câil, Ya Cail
Ey her bakımdan eksiksiz olan -Kâmil, Ya Kamil
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran -Fâtır, Ya Fatır
Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran -Tâlib, Ya Talib
Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı -Matlûb, Ya Matlub
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

81


Ey güç ve kuvvetiyle nimet veren, Ya men en’ame bi-havlih
Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden, Ya men ekreme bi-tavlih
Ey tekrar tekrar lütufta bulunan, Ya men âde bi-lutfih
Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren, Ya men teazzeze bi-kudretih
Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen, Ya men kaddera bi-hikmetih
Ey tedbîriyle hükmeden, Ya men hakeme bi-tedbirih
Ey ilmiyle her şeyi idare eden, Ya men debbera bi-ilmih
Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen, Ya men tecaveze bi-hilmih
Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan, Ya men dena fi-uluvvih
Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden, Ya men ala fi-dünuvvih
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

82


Ey dilediğini yaratan, Ya men yahluku ma yeşa
Ey dilediğini yapan, Ya men yef’alu ma yeşa
Ey dilediğine hidayet eden, Ya men yehdi men yeşa
Ey dilediğini saptıran, Ya men yudillu men yeşa
Ey dilediğini bağışlayan, Ya men yağfiru limen yeşa
Ey dilediğine azap eden, Ya men yuazzibu men yeşa
Ey dilediğinin tövbesini kabul eden, Ya men yetubu ala men yeşa
Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, Ya men yusavviru fil-erhami keyfe yeşa
Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, Ya men yezidu fil-halki ma yeşa
Ey rahmetini dilediğine tahsis eden, Ya men yahtassu bi-rahmetihi men yeşa
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

83


Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, Ya men lem yettehiz sahibeten vela veleda
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, Ya men la yuşriku fi-hukmihi ehada
Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, Ya men ceale li-kulli şey’in kadra
Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden, Ya men lem yezel rahima
Ey melekleri elçi kılan, Ya cailel-melaiketi rusula
Ey semâda burçlar meydana getiren, Ya men ceale fis-semai buruca
Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, Ya men cealel-arda karara
Ey insanı bir damla sudan yaratan, Ya men ceale minel-mai beşera
Ey her şeyi sayarak hesabını yapan, Ya men ahsa kulle şey’in adeda
Ey her şeyi ilmiyle kuşatan, Ya men ehata bi-kulli şey’in ilma
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

84


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd, Ya Ferd
Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr, Ya Vitr
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad, Ya Ehad
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed, Ya Samed
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced, Ya Emced
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz, Ya Eazz
Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell, Ya Ecell
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk, Ya Ehakk
Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr, Ya Eberr
Ey varlığının sonu olmayan Ebed, Ya Ebed
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

85


Ey Kendisini tanımak isteyenlerin mârufu, Ya ma’rufe men arefeh
Ey Kendisine ibâdet edenlerin mâbudu, Ya ma’bude men abedeh
Ey Kendisine şükredenlerin meşkûru, Ya meşkure men şekerah
Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru, Ya mezkura men zekerah
Ey Kendisini övenlerin mahmûdu, Ya mahmude men hamideh
Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan, Ya mevcude men talebeh
Ey Kendisini bir tanıyanların mevsûfu, Ya mevsufe men vehhadeh
Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi, Ya mahbube men ehabbeh
Ey Kendisini arzulayanların merğubu, Ya merğube men eradeh
Ey dergâhına dönenlerin maksudu, Ya maksude men enabe ileyh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

86


Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, Ya men la mulke illa mulkeh
Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği, Ya men la yuhsil-ibadu senaeh
Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği, Ya men la tasiful-halaiku celaleh
Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği, Ya men la yudrikul-ebsaru kemaleh
Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü, Ya men la yebluğul-efhamu sıfateh
Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, Ya men la yenalul-efkaru kibriyaeh
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, Ya men la yuhsinul-insanu nuuteh
Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği, Ya men la yuraddul-ibadu kadaeh
Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, Ya men zahara fi-kulli şeyin ayatuh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

87


Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, Ya habibel-bekkain
Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı, Ya senedel-mutevekkilin
Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, Ya hadiyel-mudıllin
Ey müminlerin dost ve sahibi, Ya veliyyel-Mu’minin
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, Ya enisez-zakirin
Ey bütün güçlülerden daha güçlü, Ya akderal-kadirin
Ey bütün bakanlardan daha iyi gören, Ya ebsaran-nazırin
Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim, Ya a’lemel-alimin
Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı, Ya mefzeal-melhufin
Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, Ya ensaran-nasırin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

88


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey gerçek ikram sahibi Mükrim, Ya Mukrim
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ya Muazzim
Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım, Ya Muna’im
Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti, Ya Mu’ti
Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî, Ya Muğni
Ey canlılara hayat veren Muhyî, Ya Muhyi
Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mubdî, Ya Mubdi
Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî, Ya Murdi
Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî, Ya Munci
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn, Ya Muhsin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

89


Ey her şeye kâfi, Ya kafiye kulli şey
Ey her şeyi idare eden kaim, Ya kaimen ala-kulli şey
Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen, Ya men la yuşbihuhu şey
Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan, Ya men la yezidu fi-mulkihi şey
Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan, Ya men la yenkusu min-hazainihi şey
Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan, Ya men la yehfa aleyhi şey
Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan, Ya men leyse kemislihi şey
Ey her şeyin anahtarı elinde olan, Ya men biyedihi mekalidu kulli şey
Ey rahmeti her şeyi kuşatan, Ya men vesiat rahmetuhu kullu şey
Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan, Ya men yebka ve yefna kullu şey
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

90


Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen, Ya men la ya’lemul-ğaybe illa hu
Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse def edemeyen, Ya men la yasrifus-sûe illa hu
Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen, Ya men la yudebbirul-emre illa hu
Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen, Ya men la yağfiruz-zunube illa hu
Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen, Ya men la yukallibul-kalbe illa hu
Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan, Ya men la yahlukul-halka illa hu
Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan, Ya men la yutimmun-ni’mete illa hu
Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan, Ya men la yunezzilül-ğayse illa hu
Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen, Ya men la yuhyil-mevta illa hu
Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan, Ya men la yuğni alet-tahkiki illa hu
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

91


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif, Ya Kaşif
Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric, Ya Faric
Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih, Ya Fatih
Ey kullarına yardım eden Nâsır, Ya Nasır
Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin, Ya Damin
Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir, Ya Amir
Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî, Ya Nahi
Ey kullarının ümidi olan Recâ, Ya Reca
Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ, Ya Murteca
Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmur-Recâ, Ya Azimer-reca
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

92


Ey zayıfların yardımcısı, Ya muined-duafa
Ey fakirlerin hazînesi, Ya kenzel-fukara
Ey gariplerin sahibi, Ya sahibel-ğuraba
Ey dostların yardımcısı, Ya nasırel evliya
Ey düşmanların kahredicisi, Ya kahiral-a’da
Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema
Ey belâları kaldıran, Ya kaşifel-bela
Ey dostların can yoldaşı, Ya enisel-evliya
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi, Ya habibel-etkıya
Ey zenginlerin mabudu, Ya ilahel-ağniya
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

93


Ey her şeyin öncesi ve sonrası, Ya evvele kulli şeyin ve ahirah
Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı, Ya ilahe kulli şeyin ve saniah
Ey her şeyin rızık vereni ve yaratanı, Ya razika kulli şeyin ve halikah
Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı, Ya fatıra kulle şeyin ve melikeh
Ey her şeyi daraltan ve genişleten, Ya kabida kulli şeyin ve basıtah
Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden, Ya mubdie kullu şeyin ve muideh
Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden, Ya musebbibe kulli şeyin ve mukaddirah
Ey her şeyi terbiye ve idâre eden, Ya murebbiye kulli şeyin ve mudebbirah
Ey her şeyi döndüren ve değiştiren, Ya mukevvira kulli şeyin ve muhavvileh
Ey her şeyi dirilten ve öldüren, Ya muhyiye kulli şeyin ve mumiteh
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

94


Ey yâd eden ve yâd edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra zakirin ve mezkur
Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı, Ya hayra şakirin ve meşkur
Ey övülen ve övenlerin en hayırlısı, Ya hayra hamidin ve mahmud
Ey gören ve görülenlerin en hayırlısı, Ya hayra şahidin ve meşhud
Ey çağıran ve çağrılanların en hayırlısı, Ya hayra dain ve med’uv
Ey cevap veren ve cevap verilenlerin en hayırlısı, Ya hayra mucibun ve mucab
Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra munisin ve enis
Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı, Ya hayra sahibin ve celis
Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı, Ya hayra maksudin ve matlub
Ey seven ve sevilenlerin en hayırlısı, Ya hayra habibin ve mahbub
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

95


Ey kendisini çağıranlara cevap veren, Ya men huve li-men deahu mucib
Ey kendisine itaat edenleri seven, Ya men huve li-men etaahu habib
Ey kendisini sevenlere yakın olan, Ya men huve li-men ehabbehu karib
Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, Ya men huve bi-men eradehu alim
Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden, Ya men huve li-men recahu kerim
Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, Ya men huve bi-men asahu halim
Ey yumuşaklığında hikmetli davranan, Ya men huve fi-hilmihi hakim
Ey hükmünde büyük olan, Ya men huve fi-hukmihi azim
Ey büyüklüğünde merhametli olan, Ya men huve fi-azametihi rahim
Ey ihsânında kadîm olan, Ya men huve fi-ihsanihi kadim
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

96


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey sebepleri takdir eden Müsebbib, Ya Musebbib
Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib, Ya Mukarrib
Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib, Ya Muakkıb
Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib, Ya Mukallib
Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir, Ya Mukaddir
Ey her şeyi düzene koyan Mürettib, Ya Murettib
Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib, Ya Murağğib
Ey kullarına öğüt veren Müzekkir, Ya Muzekkir
Ey mahlûkatı var eden Mükevvin, Ya Mukevvin
Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir, Ya Mutekebbir
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

97


Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan, Ya men la yuşğıluhu sem’un an-sem’in
Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan, Ya men la yemneuhu fi’lun an-fi’li
Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan, Ya men la yulhihi kavlun an-kavlin
Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen, Ya men la yuğallituhu sualun an-sualin
Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan, Ya men la yubrimuhu ilhahul-mulihhin
Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten, Ya men şeraha bil-İslami sudurel-Mu’minin
Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden, Ya men etabe bi-zikrihi kulubel-muhbitin
Ey kendisini arzulayanların kalplerinden kaybolmayan, Ya men la yağibu an-kulubil-muştakin
Ey kendisini arzulayanların son arzusu, Ya men huve ğayetu muradil-muridin
Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan, Ya men la yahfa aleyhi şey’un fil-alemin
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

98


Ey her şeyi var olmadan bilen, Ya men huve ilmuhu sabık
Ey vaadi doğru olan, Ya men huve va’duhu sadık
Ey lütfu açık olan, Ya men huve lutfuhu zahir
Ey emri üstün ve galip olan, Ya men huve emruhu ğalib
Ey kitabı sağlam olan, Ya men huve kitabuhu muhkem
Ey kaza ve hükmü var olan, Ya men huve kadauhu kain
Ey Kur’ân’ı yüce olan, Ya men huve kur’anuhu mecid
Ey saltanatı kadîm olan, Ya men huve mulkuhu kadim
Ey fazıl ve keremi dâim olan, Ya men huve fadluhu mukim
Ey Arşı büyük olan, Ya men huve arşuhu azim
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

99


Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, Ya rabbel-erbab
Ey bütün kapıları açan, Ya mufettihal-ebvab
Ey sebepler tasarrufunda bulunan, Ya musebbibel-esbab
Ey sevapları veren, Ya mu’tıyes-sevab
Ey doğruları ilham eden, Ya mulhimes-savab
Ey bulutları yoktan yaratan, Ya munşies-sehab
Ey cezası şiddetli olan, Ya şedidel-ikab
Ey hesabı süratli gören, Ya serial-hisab
Ey dönüş kendisine olan, Ya men lehul-iyab
Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden, Ya ğafuru Ya tevvab
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

100


Allah’ım! Şu güzel isimlerinin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi esmaike’l husna
Ey Rabbimiz, Ya Rabbena
Ey İlâhımız, Ya İlahena
Ey Seyyidimiz, Ya Seyyidena
Ey Mevlâmız, Ya Mevlana
Ey Yardımcımız, Ya Nasırana
Ey Koruyucumuz, Ya Hafizena
Ey Kâdirimiz, Ya Kadirena
Ey Râzıkımız, Ya Razıkena
Ey Delilimiz, Ya Delilena
Ey Medetkârımız, Ya Muğisena
Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.

 


 

Ey Allah’ım, Ey Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden uzak eyle, muhafaza et, necat ver bize! Allahumme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen-nar.

Allah’ım, bize âfiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennetine koy. Ve afina va’fu anna ve edhil-nel Cennete dare kudsike meal-ebrar.

Bunu sadece affınla yap, Ey kullarını azaptan koruyan Mucîr! Ey lütuf ve ihsanıyla bütün günahları bağışlayan Gafur! Bi-afvike Ya Mucir, bi-fadlike Ya Gaffar.

Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve lâtif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Efendimiz Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma, onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selâm eyle! Ve es’eluke bi-hakkı hazihil-esmail-kerimetiş-şerifeti ves-sıfatil-celiletil-latifeti en-tusalli ala-seyyidina Muhammedin ve ala-alihi ve sahbihi bi-adedi hasenati Muhammed

Allah’ın adıyla. Allah bana kâfi. Allah’tan başka ilâh yok. Allah her şeye şahit. De ki; O Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. Allah’ın şânı yücedir, büyüktür. Allah’a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kâfidir. O her şeyi işiten ve bilendir. Bismillah, hasbiyallah, la ilahe illallah, şehidallah, kul-huvallah, maşaallah, rabbiyallah, tebarekallah, tealallah, tevekkeltu alallah, fese-yekfikehumullah, ve huves-semiul-alim.

Bütün kusurlardan uzaksın. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım! Eman ver bize, eman diliyorum. Sana olan medih ve senâları sayıp dökemiyorum. Sen, Zâtını övdüğün gibisin. Ey bütün kemâl sıfatlarını taşıyan hakikî Ma’bud olan Allah! Ey bütün mahlûkata rızık verip merhamet eden Rahman! Ey ahirette sâlih kullarına lütuflarda bulunacak olan Rahîm! Ey bütün günahları bağışlayan Gafûr! Ey kullarının ibâdet ve şükürlerine bol mükâfatla karşılık veren Şekûr! Subhaneke Ya la ilahe illa entel-emanul-eman la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur

Zâtın için saydığın güzel isimlerin, yüce sıfatların ve eksiksiz kelimelerin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; beni, anne-babamı, Ahmed Remzi Efendim Hazretlerini, Said Nursî Hazretlerini, Nur Talebelerini ve bütün erkek ve kadın mümin ve Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla! Es’eluke bima ahsaytehu aleyke min-esmaikel-husna ve sıfatikel-ulya ve kelimatiket-tammeti en tağfire li ve li-valideyye ve li-üstadi Saidin-Nursi ve li-talebeti resailin-nur ve li-cemiil-mu’minine vel mu’minati vel-muslimine vel-muslimati el-ahyai minhum vel-emvat.

Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın! Ve terhamena rahmeten tuğnina biha an rahmeti men sivake min-halkike.

Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dilediğimizi ihsan eyle! Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saâdet, şehâdet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle! Ve en takdiye havayicena ve tu’tiyena sualena fid-dunya vel ahireti ve tahtime lena bis-seadeti veş-şehadeti vel-kerameti vel-buşra inde firakid-dunya

Bizim adımıza Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı lâyık ve müstahak olduğu şeylerle mükâfatlandır. Ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna ma huve ehluhu ve mustahakkuh.

Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bile bizi ne nefsimize, ne de yaratıklarından hiç birine havâle etme! Ve en la tekilena ala-enfusina tarfete aynin vela ila-ehadin-min-halkik.

İşlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç yok olmayan ilim ve korumanla himâye eyle! Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhâfaza eyle, Ey Celâl ve İkram Sahibi! Ve tusliha lena şe’nena ve en tahrusena bi-aynikelleti la tenamu ve tahfezana bi-ruknikellezi la yuramu Ya zelcelali vel-ikram.

Bizden ve bu isimleri üzerinde taşıyan kimselerden cin, insan ve şeytanlardan gelecek âfetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanışlarını, tâun ve vebâ gibi tüm salgın hastalık musîbetlerini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felâketleri def eyle! Ve en tasrife anna ve ammen ullika aleyhi hazihil-esmau afetel-cinni vel-insi veş-şeyatin ve zelzeletel ardi ve dekdeketel-cibali min-haşyetih. Ve afetettauni vel-vebai ve aynes-sui ve veceal-cevarihi ve sairel-afat.

Bizi bütün şer ve kötülüklerden muhâfaza eyle. Rahmetinle bize dünyada ve âhirette selâmet, âfiyet ve hayır nasip eyle, Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ve tahfezana min-kulli şerrin ve su’. Ve terzukanas-selamete vel-afiyete vel hayra fid-dunya vel-ahireti bi-rahmetike Ya erhamer-rahimin.

Allah, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.), onun âl ve Ashâbına sallât ve selâm eylesin! Ve sallallahu ala-seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Velhamdu lillahi rabbil-alemin.