Silsilei Şerifler


BÜYÜK SİLSİLE-İ ŞERİF

Bismillahirrahmanirrahim

 

       Elhamdulillâhi Rabilâlemîn, elhamdulillâhi Hakka hamdihî ve senâihî. Vesselâtu vesselâmu alâ hayrı halkıhî Muhammedin (S.A.V.) ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ezvâcihî ve ehli beytihî ecmaîn. (Rıdvanullahi Teâlâ Aleyhim Ecme’in – Allah onların hepsinden razı olsun. Kısaltılması R.T.A.E.)

       Allahumme belliğ ve evsil misle sevâbi hâzihil Hatmetiş şerifetil makbûletî ba’del kabûli minnâ bil fazli vel keremi, hediyyeten vasileten ilâ rûhi menbeis sıdki ves safâ, eşrefil verâ, seyyidinâ Muhammedinil Mustafa (S.A.V.) ve ilâ ervâhi âlihî ve ashâbihî ve ezvâcihi ve ehli beytihî ecmaîn. (R.T.A.E.)

       Ve ilâ ervâhi kullin mines sadâti silsiletit tarikatil âliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kadiriyyeti ves Sühreverdiyyeti vel Kübreviyyeti  vel-Ceştiyyeh. (R.T.A.E.)

       Ve alel husûsi ilâ rûhi şeyhinâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmit-tarikati zil feyzil câri ven nûris sârî  behâil hakki vel hâkîkati ved-dîn eş-şeyh Muhammedinil üveysîyil Buhariyyil  ma’rûfi bi Şâhı Nakşıbend. (Kuddise Sirruhu – Allah, onun sıırını mukaddes eylesin. Kısaltılması K.S.)

       Ve ilâ rûhi menbeil mearifi vel-kemâli seyyidis-sâdâti hazreti  Seyyid Emir Gülâl (K.S.)

       Ve ilâ rûhil mukbili aleyke ve limâsivâkennâsi eş-şeyh Muhammed Baba Semmâsî (K.S.)

       Ve ilâ rûhil vâlîhi fil muhabbeti mevlâhul ğaniyyil mâ’ruf bi hazreti azîzân Hâce Ali Ramitenî (K.S.)

      Ve ilâ rûhil mu’ridî anil murâd-id dünyeviy-yi vel uhreviyyi es-şeyh Mahmud’il İnciriyyil Fağnevi (K.S.)

       Ve ilâ rûhi mutesellihi anil hicâbil beşeriyyeti eş-şeyh Ârif-i Rivgeri (K.S.)

       Ve ilâ rûhi kutbil evliyâ ve burhânil asfiyâ kamiil bid’ati muhyi sünneti şeyh-ül meşâyih Abdülhâlik-i Gucdüvâni (K.S.)

       Ve ilâ rûhi kutbil hakkânî vel gavsis-semedânî eş-şeyh Ahmed’il Fârukî Serhendi’ yil ma’ruf bil imam-ı Rabbânî.    El müceddidi el fissâni (K.S.)

       Ve ilâ rûhi kutbi dâiretil irşâd gavsis sekeleyni ales-sâdâd es-sâiri fillâhi er-rakîis-sacid zulcenâheyn hazreti ziyâuddîn mevlanâ eş-şeyh Hâlid-i Bağdâdi (K.S.)

       Ve ilâ rûhi menbail hilmi ve nûrizzulâmi elhâdı beynel eşâiri vel akvâm hazreti sırâcuddin minel halefi seyyidil enâmi Mevlanâ eş-şeyh es-seyyîd Abdullah (K.S.)

      Ve ilâ rûhi şeyhinel ğayyurellezî bihî netebâhâ mevlânel vekûr kutbil irşâdi vel medar hazreti şihâbuddîn mevlânâ eş-şeyh es-seyyîd Tâhâ (K.S.)

       Ve ilâ rûhi sultânil kuberâil mutekaddimîn ve gıdvetil kuberâil muteahhirîn gavs’il âmmeti vel hâifîn, kutb’il ümmeti ves-sâlikîn, muğîsil musteğısîn munisil gurebâi vel-âşıkîn şeyhinâ el-kâmil’il Mükemmil’il, üveysîyi mevlânâ ve seyyidinâ ve senedinâ eş-şeyh es-seyyîd şâhı Sıbgâtullah’il-Ervâsî  (K.S.)

       Ve ilâ rûhi sultânil ârifîn ve kutbil aktab’il vâsilîn el muteşerrifi bil fenâil mutlak murebbîs-sâlikîne ilâ rabbihim alel vechil ehakk. Naşir’iş-şeriatil garrâi kâmiil bidat’id-derrâi, muceddidi âsâr’is-selefi vet-tâbiîn ve mümehhidi bünyân’it-tarîkat’il-halefi vel-lâhikîn. El muteserrifi alel ıtlâkıllezî lem nere lehû nezîren ba’det tefahhusi fil-âfaki kâtiin-nisbeti anil mubtedî’it-tâgî mevlânâ ve seyyidinâ ve senedina ve rûhunel fedâ şeyhinel kâmil’il-mükemmili eş-şeyh şâhı a’zam Abdurrahman-ı Tâği (K.S.)

      Ve ilâ rûhi sultân’il-vâsılîn ve umdeti kuberâ’il âşıkîn kutbil-irşâdı bil-yakîn menbâ’il-hilmi vel-meârifi vel-ihsân sâhib’il ilmi vel-edebi vel-irfân el-muhriki mâsivallâh el müteşerrifi bil-fenâ-i ba’del-fenâi summel bekâi-billâhi ba’del-bekâ el-muhyi şerîat’il-garrâi kâmiil bid’at’il-derrâi rûhunâ ve emvalün’el-fedâ şeyhinel kâmil-il mükemmil-i eş-şeyh şâhı Muhammed’inis-Sâmi’yil Erzincânî  (K.S.)

      Ve ilâ rûhi sertâc’il-evliyâ ve burhâni kâffei mahlûki Hüdâ, hazreti mefhâri mürşidân, menbais sıdkı vessedâkati vel hakîkati vel mârifeti vel irfân, el muhriki mâsivallah bil cezbetil vâsılı ilallah, el müteşerrifi biş-şerîati vet tarîkatıl makbûleti vel edebi vel ihsan, rûhuna ve emvâlünal fedâ şeyhinel kâmilil mükemmili hâdimi dergâhı Hâzretî Sâmi eş-şeyh es-seyyid şâhı Muhammed’inil Beşiriyyil Hadimiyyil Erzincânî (K.S.) 

       Ve ilâ rûhi sultânil evliyâ ve mahremi sırrı esrârıl enbiyâ, câmiil kemâlâtis sûriyyeti vel mâneviyyeti eşşeyhulekber ve kutbul aktab, rûhunâ ve emvâlünal fedâyi mevlâyî, mevlâyî, mevlâyî ve seyyidî ve senedî ve men bihi temessüki ve bihi iftihâri ve minhu istimdâdî, ruhum feda, canım feda, canım kurban, şeyhinel kâmilil mükemmil. Üveysiyyil mürşidân, sertabibi âşıkân eş-şeyh şâhı Mûsâ Dede Bayburdî  (K.S.)

       Ve ilâ rûhi kutbil ârifîn, Sultânil Evliyâ-i vel-âşıkin menbâ’il feyzî ve himmeti sahib-il edeb-i vel nisbet-i vahidü’d-dehr-i mevlanâ ve seyyîdina ve senedina rûhunel feda şeyhinel kâmilil mükemmili elma’rufi bir Reyhani eş-şeyh es-seyyid şâhı a’zam Abdurrahim el Erzincan’i (K.S.)  (K.S.) 

      Ve ilâ ervâhi kullin mines sâdâti vel hulefâi vel murîdîne vel muhibbîne vel mensubîne vel muntesibîne ilâ hâzihit tarîkatil aliyyeti ve sâirit turuk. Allâhummektub misle sevâbıhâ fî sâhifeti amâli kullin, verfa’ bihâ derecâti kullin, ve â’li fîl â’lâi illiyyîne menzilete kullin ve zidnâ fi muhabbeti inde cenâbı kullin, ve efid aleynâ min berekâti kullin ve etmim lenâ sülûke hâzihit tarîkatil aliyyeh ve veffiknâ li merdâti şeyhinâ ve imtisâli evâmirihi ve ictinâbi menâhihi verzuknal bekâe bike badel fenâi fike alâ kedemi sâdâtines sâlikine fihâ. Allâhummağfirlenâ hatâyânâ, Allâhummağfirlenâ hatâyânâ, Allâhummağfirlenâ hatâyânâ, veclübnâ ilâ muhabbetike bi muhabbeti evliyâike verzuknat tevfîka vel istikâmete alâ dinike ve tâatike bi rahmetike yâ erhamerrâhimin, bi rahmetike yâ erhamerrâhimin, bi rahmetike yâ erhamerrâhimin.

      Âmin, âmin, âmin ve selamun ale’l murselin vel hamdu lillâhi rabbil âlemin.


 
KÜÇÜK SİLSİLE-İ ŞERİF

 

Nebi, Sıddıku, Selman, Kasım estü Caferi Tayfur
Ki badez bul Hasan şud bu Aliyyü Yusuf est gencur

Zi Abdulhâlik âmed Ârifü Mahmud râ behre
Ki zîşan şud diyarı Mâverâünnehri kûhi Tur

Ali Bâbâ, Gülâlü Nakşibend estü Alâeddin
Pes ez Yakubu Çerhî, Hâcei Ahrarı şud meşhur

Muhammed Zâhidu Derviş, Muhammed Hâcegî Bâkî
Müceddid Urvetül Vüskâ vü Seyfeddinü Seyyid Nur

Habibullahi Mazhar şâhı Abdullahı mevlâna
Ki  Zîşân reşk-i subhiyyî-d şüd mârâ şeb-i deycur

Zıyâuddin  vahîdu-d dehri Mevlânâ imâ hâlîd
Çu âmed kâniten lillâhi yâ zel feyzi yâ zennur

Pes işan Seyyid Tâhâ vü Seyyid Sıbgatullahi
Şâhı ma Abdurrahman ez-ü şud dü cihan ma’mur

Muhammed Samiyi gavvâsi bahri aşkı râ her dem
Reşâdetkanı bol himmet şude ez her cihet ma’mur

Mefhari mürşidandır Gavs-ı â’zam Hâzretî Sâni
Bekâ ender bekâ bulmuş, gelmemiş misli bir dahi

Zi feyzi pür Beşir âmed safâyı kalbi insane
Emsali Mûsâ İmrâni Dede nâmı diger mestur

Dede Paşadır mahlası, cemi-i Evliyâ hası
İrşad etmiştir çok nası, o idi zamanın gavsı

Abdurrahim Erzincani zamanın kutb-u cihâni
Sertabibi âşikani cümle dertlerin dermani.


 

KÜÇÜK SİLSİLE-İ ŞERİF’in TÜKÇE MEALİ

 

  Peygamber Efendimiz, Ebûbekir-i Sıddîk, Selmân-ı Fârisî, Kâsım bin Muhammed, Câfer-i Sâdık ve Bâyezîd-i Bistâmî (Tayfur) ile Ebul Hasan Harkânî’den sonra Ebû Ali Fârimedî ye Yûsuf-u Hemedânî esrar hazinesi oldu.

  Abdülhâlik Gucdüvâni’den sonra Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd İncirî Fağnevî’ye hisse geldi (de) onların yüzünden Mâverâünnehir ülkesi (Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arası) Tûr Dağı gibi tecelli yeri oldu.

  Onlardan sonra, Hâce Ali Râmitinî, Muhammed Bâbâ Semmâsî, Seyyid Emir Gülâl ve Şâh-ı Nakşibend ile Alâeddin Attar, Yâkûb-u Çerhî’den sonra da Ubeydullah Ahrar meşhur oldu.

  Muhammed Zâhid ve Derviş Muhammed, Hâcegî Emkengî, Muhammed Bâkibillah, Müceddid İmâm-ı Rabbânî, Urvetül Vüskâ (Muhammed Masum), Şeyh Seyfeddin ve Seyyid Nur (geldi)

  Allah’a sevgili Mazhar-ı Cân-ı Cânân efendimiz (ile) Abdullah Dehlevî ki, onlara gıpta ettiğinden, karanlık geceler bize bayram sabahı gibi oldu.

  Dinin ışığı, zamanın biriciği, efendimiz Hâlid-ı Bağdâdî, feyiz ve nur sahibi idi, ki O, Allah’a itaatla geldi.

  Onlardan sonra, Seyyid Tâhâ ve Seyyid Sıbğatullah Arvâsî ve Şahımız Abdurrahman Tâgî, ki ondan iki cihan mamur oldu.

  Muhammed Sami, her an aşk denizinin dalgıcı, hidayet kaynağı, çok himmet sahibi ve her cihetten mamur oldu.

  Gavs-ı A’zam Muhammed Beşîr ki, mürşidlerin övünç kaynağı idi. Beka içre beka bulmuş, gelmemiş misli bir dahi.

  Beşîr’in bol feyzi ile (ibarede, edebî sanatla örtülmüş olan diğer bir mânaya göre) insanların kalbini Rabb’ın bol feyzinin müjdesi ile safâya kavuşturan ve İmran oğlu Mûsa a.s.’ın emsali olan (Musa Baştürk hazretleri) Dede namıyla satıra alındı.  (kayda geçti.)

  Dede paşa hazretlerinin ulu dergâhında yetişip, Cihanın kutbu, Allah âşıklarının tabibi, bütün dertlilerin dermanı olarak Abdurrahim Reyhani namıyla kayda geçti.


   

  Silsile-i Şerifin türkçe okunuşu ve kişiye göre hatme taşı sayılarını içeren PDF dosyasını indirmek için tıklayın